University of Oulu

Varhaiskasvatuksen vuorohoito Suomessa

Saved in:
Author: Salo, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208163320
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Salo, 2022
Publish Date: 2022-08-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kokko, Marjut
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan vuorohoitoa Suomessa sekä vuorohoidon ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat pedagogiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen vuorohoidon kontekstissa. Tutkielmassa selvitetään vuorohoidon järjestämistä ohjaavien asiakirjojen ja varhaiskasvatuslain pohjalta sekä tarkastellaan niitä lapsiperheitä, joita epätyypilliset työajat koskevat. Näin saadaan kattavasti kartoitettua sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat varhaiskasvatuksen vuorohoidon toteuttamiseen sekä sitä, millaisissa perhetilanteissa ja miten varhaiskasvatuksen vuorohoitoa käytetään. Tutkimuskirjallisuudesta etsitään sellaisia vuorohoidon ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat pedagogiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkimusmenetelmänä käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, joka mahdollistaa ilmiön riittävän laajan tarkastelun monipuolisen kirjallisen aineiston pohjalta.

Varhaiskasvatuksen vuorohoidon tieteellinen tutkimus on vähäistä erityisesti pedagogiikan osalta. Aiemman tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksen vuorohoidon työntekijöillä ja vanhemmilla on erilaisia näkemyksiä vuorohoidosta ja sen toteuttamisesta. Lasten kokemusten tutkimus vuorohoitoarjesta on puutteellista. Vuorohoidon järjestämisen toteutustavat vaihtelevat kuntakohtaisesti ja sen yhdenvertaiseen saatavuuteen liittyy haasteita. Varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista on löydettävissä aukkoja vuorohoidon osalta, sillä niistä puuttuu vuorohoitoa koskevat tarkemmat ohjeistukset lähes kokonaan. Tutkimustieto epätyypillisten työaikojen vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin on ristiriitaista, mutta sen voi sanoa olevan kielteisesti painottunutta.

Vuorohoidon arkea ja sen pedagogiikan suunnittelua ja toteuttamista määrittää olennaisella tavalla niin lasten kuin vuorohoidon työntekijöidenkin erirytmiset aikataulut. Erirytmisyyden vuoksi lapsiryhmän kokoonpanossa on jatkuvaa vaihtuvuutta, mikä voi olla haaste lapsen vertaissuhteille. Epätyypillisinä varhaiskasvatusaikoina toiminnassa korostuu kodinomaisuus ja pedagoginen näkökulma väistyy lasten omaehtoisen leikin tieltä. Suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen osallistuminen on jokaisen lapsen lakiin kirjattu oikeus. Tämän oikeuden tulee toteutua myös vuorohoidossa siitä huolimatta, että lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on vaihtelevaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Salo, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/