University of Oulu

Startup-yrityksen sisäisen laskentatoimen menetelmät eri elinkaaren vaiheissa

Saved in:
Author: Alin, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208163321
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Alin, 2022
Publish Date: 2022-08-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Väisänen, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tämä Pro gradu -tutkielma pyrkii selvittämään startup-yrityksen sisäisen laskentatoimen käytetyimpiä menetelmiä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä yrityksen eri elinkaaren vaiheissa. Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä valottamaan startup-yritysten sisäistä laskentatoimea ja sen käytettyjä menetelmiä yhtäältä niiden sisäiseen laskentatoimeen kohdistuvan tutkimuksen vähäisyyden ja toisaalta sisäisen laskentatoimen hyötyjen myös pienemmille yrityksille kohdistumisen osalta.

Aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen pohjautuen tutkielmassa muodostetaan ensin yleiskuva startup-yritysten sisäisen laskentatoimen ilmentymisestä sekä siihen yleisesti vaikuttavista tekijöistä. Aiemmat tutkimukset ja kirjallisuus aiheesta osoittavat selvästi startup-yrityksen sisäisen laskentatoimen kehittymistä elinkaaren vaiheen edetessä, pitkälti menetelmien lisääntymisen ja monimutkaistumisen johdosta.

Teoriatarkastelun jälkeen siirrytään tutkielman empiriaosuuteen. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa toimii laadullinen kenttätutkimus, jota voidaan pitää eräänlaisena kartoittavana tutkimuksena aiheeseen. Aineisto tutkimukseen kerättiin teemahaastatteluilla eli puolistrukturoiduilla haastatteluilla suomalaisista teknologia-alan startup-yrityksistä eri elinkaaren vaiheista. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään eri elinkaaren vaiheissa olevien startup-yritysten sisäistä laskentatoimea yleisesti, sisäisessä laskentatoimessa käytettäviä menetelmiä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat yhdenmukaisesti aiempien tutkimusten kanssa, että startup-yrityksen sisäisen laskentatoimi kehittyy eri elinkaaren vaiheissa, ja yritykset adoptoivat käyttöönsä määrällisesti yhä enemmän, kohdennetumpia sekä tarkempia menetelmiä elinkaaren vaiheen edetessä. Yrityksen sisäisen laskentatoimen kehitystä selittää pitkälti siihen allokoitavien resurssien lisääntyminen eli elinkaaren vaiheen edistyminen ja yrityksen operatiivisen tarpeen lisääntyminen.

Tämän laadullisen kenttätutkimuksen tarkoituksena on toimia kartoittavana tutkimuksena vähän tutkittuun aiheeseen. Startup-yritykset voivat kuitenkin hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia esimerkiksi oman yrityksensä sisäistä laskentatoimea suunnitellessaan ja kehittäessään. Tutkimus antaa myös hedelmällisen jatkotutkimusmahdollisuuden startup-yritysten sisäisen laskentatoimen käytön ja yrityksen menestymisen välisestä yhteydestä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Alin, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.