University of Oulu

Musiikinopettajien kokemuksia kehitysvammaisten oppilaiden integroitumisesta yleisopetuksen musiikintunnille

Saved in:
Author: Paldanius, Lilli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208173336
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Paldanius, 2022
Publish Date: 2022-08-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Sutela, Katja
Reviewer: Kairaluoma, Leila
Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tasa-arvoisen ja laadukkaan opetuksen toteuttamiseksi jokaisen lapsen tulisi saada musiikinopetusta musiikinopettajan opettamana. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkoituksenani oli selvittää musiikinopettajien kokemuksia kehitysvammaisten oppilaiden yleisopetuksen musiikintunnille integroitumiseen liittyvistä hyödyistä ja haasteista, musiikinopettajien kokemuksia integraatiota tukevista ja hankaloittavista tekijöistä sekä selvittää musiikinopettajien erityispedagogisia opintoja ja heidän toiveitaan musiikinopettajakoulutukseen sisällytettävistä erityispedagogiikan opinnoista.

Tutkimustulokset osoittivat suurimman osan musiikinopettajista olevan sitä mieltä, että kehitysvammaisten tulisi saada musiikinopetusta musiikinopettajan opettamana, mutta erillisryhmässä. Kuitenkin musiikinopettajat kokivat, että kehitysvammaisten oppilaiden integroitumisesta yleisopetuksen musiikintunnille hyötyvät niin kehitysvammaiset kuin yleisopetuksenkin oppilaat. Musiikinopettajat kokivat toimiviksi työskentelytavoiksi integraatio-opetuksessa oppilaslähtöisyyden, monipuolisen työskentelyn, positiivisuuden ja työyhteisön työntekijöiden välisen toimivan yhteistyön. Integraation onnistumista tukivat riittävät ohjaajaresurssit, sopivat ryhmäkoot ja opettajien riittävä työkokemus. Integraation onnistumista puolestaan hankaloittivat riittämätön koulutus ja ulkoisten resurssien puutteet. Integraatio-opetuksen haasteiksi koettiin puutteellisten resurssien lisäksi oppilaiden väliset tasoerot, haastava käyttäytyminen, arvioinnin haasteet ja yleisopetuksen oppilaiden haitalliset vaikutukset kehitysvammaisiin oppilaisiin. Musiikinopettajakoulutus ei sisällä juurikaan erityispedagogiikan opintoja, mutta noin puolella kyselyyn vastanneista oli erillisiä erityispedagogiikan opintoja. Musiikinopettajat toivoivat musiikinopettajakoulutukseen erityispedagogiikan osalta käytännönläheisyyttä ja lisää tietoa erityisopetuksen menetelmistä.

Toisin sanoen henkilökunnan riittävällä erityispedagogiikan osaamisella, riittävällä resurssoinnilla, harkitulla integraatioryhmän valinnalla sekä työyhteisön jäsenten välisellä yhteistyöllä luodaan edellytykset onnistua kehitysvammaisten oppilaiden integroitumisessa yleisopetuksen musiikintunneille.

The experiences of music teachers in integrating pupils with intellectual disabilities into mainstream music lessons

Abstract

In order to achieve equal and high-quality education every child should receive music teaching by a music teacher. In this master thesis my aim was to find out the music teachers experiences of the benefits and challenges of integrating pupils with intellectual disabilities, the music teachers experiences of integration functionality and non-functioning, and to find out music teachers special education studies and their wishes about special education studies to be included in music teacher training.

The survey results show that most of music teachers believe that pupils with intellectual disabilities should receive music education as taught by a music teacher but in a separate group. The research results also showed that pupils with disability and the mainstream education benefit from the integration of a pupil with intellectual disabilities into a mainstream education music lesson. The results show the music teachers experiences of effective working methods which emphasize diverse work, pupil orientation, positivity, and effective cooperation in the work community. The functionality of the integration was supported by sufficient instructor resources, appropriate group size and sufficient work experience. The functioning of the integration was perceived to be deficient due to insufficient training and lack of external resources. In addition to insufficient resources, the challenges of integration teaching were perceived to be differences in abilities between pupils, challenging behavior, assessments challenges and the detrimental effects of mainstream education pupils towards ones with disabilities. The music teacher training itself does not include much special education studies but about half of the respondents had attended to special education studies on their own. Music teachers wanted practicality in music teacher training and more information on special education methods.

In other words, the adequate staff training and resources, considered group selection and cooperation between members of the work community creates a possibility for the integration of pupils with intellectual disabilities into mainstream music lessons.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lilli Paldanius, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/