University of Oulu

”Mitä kaikkea me oikeasti siellä arjessa tarvitaan” : varhaiskasvatuksen opettajien lastensuojeluosaaminen työelämän tarpeiden näkökulmasta

Saved in:
Author: Kalliomaa, Rosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208173339
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Kalliomaa, 2022
Publish Date: 2022-08-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Alanko, Anu
Puuronen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Päivitetty lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan vuonna 2008. Uudistuneen lainsäädännön tavoitteena on ollut muun muassa tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta perheet saisivat apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaiskasvatuksella on erityinen rooli ja mahdollisuus auttaa jo varhaisessa vaiheessa, sillä varhaiskasvatuksessa lapsi ja tämän perhe kohdataan lähes päivittäin. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen hätä ja osataan tarvittaessa auttaa. Kuitenkin on havaittu, että varhaiskasvatuksesta käsin tehdään melko vähän lastensuojeluilmoituksia. Ilmoitusten määrä kasvaa siinä vaiheessa, kun lapset aloittavat alakoulussa.

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen selvittänyt varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta saatua lastensuojeluosaamista sekä sitä, millaista lastensuojeluun liittyvää osaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan.

Tutkielmani aineisto koostuu viidestä teemahaastattelusta, jotka olen kerännyt marraskuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana haastattelemalla Helsingin yliopistossa opiskelleita ja nykyään työelämässä olevia varhaiskasvatuksen opettajia. Analyysissä olen käyttänyt teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa tarkastelen ja analysoin aineistoa erityisesti asiantuntijuuden näkökulmasta. Tutkielmani keskeinen teoreettinen käsite on varhainen puuttuminen. Varhainen puuttuminen on myös analyysini tulos ja sen avulla kuvaan sitä, millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan.

Tämän pro gradu -tutkielman tulosten perusteella esitän, että varhaiskasvatuksen opettajien lastensuojeluosaamisessa on puutteita. Haastateltavat kokevat olevansa ensisijaisesti pedagogiikkaan suuntautuneita asiantuntijoita, mutta tunnistavat tarpeen lastensuojeluun liittyvälle osaamiselle. Haastatteluissa esiintyvät varhaiskasvatuksen opettajat kokevat, etteivät ole saaneet omasta koulutuksestaan riittävästi tietoa lastensuojeluun liittyvistä velvoitteista sekä käytännöistä. Tutkielma tuottaa ajankohtaista tietoa siitä, millaiselle täydennyskoulutukselle varhaiskasvatuksessa on tarvetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Rosa Kalliomaa, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/