University of Oulu

Persoonallisuuden piirteiden yhteys terveyskäyttäytymiseen

Saved in:
Author: Korkala, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208253360
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Korkala, 2022
Publish Date: 2022-08-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karhu, Jutta
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli selvittää persoonallisuuden piirteiden yhteyttä terveyskäyttäytymiseen, fyysisen aktiivisuuden ja ravitsemuksen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, tarkastelemalla aikaisempia aihetta käsitteleviä tutkimuksia. Persoonallisuutta tarkasteltiin Big Five -piirteiden kautta, jotka ovat neuroottisuus, tunnollisuus, ekstraversio, sovinnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille.

Fyysisellä aktiivisuudella ja ravitsemuksella on keskeinen merkitys terveyden, elämänlaadun ja elinajanodotteen kannalta. Erot yksilöiden välillä ravitsemuksessa ja liikkumisessa ovat kuitenkin huomattavia. Persoonallisuuden piirteet ovat tutkimuksissa osoittautuneet merkittäviksi terveyteen liittyvien käyttäytymismallien ennustajiksi. Persoonallisuuden piirteiden on osoitettu selittävän fyysistä aktiivisuutta tai passiivisuutta ja persoonallisuudella on tutkimusten mukaan merkittävä rooli myös suotuisan tai epäsuotuisan ruokavalion noudattamisessa.

Tuloksissa terveyskäyttäytymisen kannalta keskeisimmiksi persoonallisuuden piirteiksi osoittautuivat neuroottisuus, tunnollisuus ja ekstraversio. Tunnollisuus ennusti tutkimusten perusteella merkittävimmin suotuisaa terveyskäyttäytymistä; liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien suositusten noudattamista. Neuroottisuus näyttäytyi yleisesti epäsuotuisamman terveyskäyttäytymisen selittäjänä; fyysisen aktiivisuuden havaittiin olevan vähäisempää ja ravitsemuksen epäsuotuisampaa. Ekstraversio puolestaan yhdistettiin sekä suotuisaan että epäsuotuisaan terveyskäyttäytymiseen. Epäsuotuisa terveyskäyttäytyminen liittyi erityisesti riskinottoon ja sosiaalisiin tilanteisiin. Fyysisen aktiivisuuden kohdalla ekstraversion osoitettiin ennustavan korkeampaa fyysistä aktiivisuutta, mutta näyttäytyvän intensiteetistä riippuvaisena. Ravitsemuksen kohdalla ekstraversio ennusti epäsuotuisampia valintoja liittyen sosiaalisiin tilanteisiin. Avoimuuden ja sovinnollisuuden kohdalla yhteydet eivät olleet yhtä selkeitä. Avoimuus ja sovinnollisuus eivät vaikuttaneet olevan luotettavasti yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen. Sovinnollisuus ja erityisesti avoimuus ennustivat terveellisempiä ravitsemustottumuksia. On kuitenkin huomioitava, ettei yksittäinen piirre suoraan määritä yksilön terveyskäyttäytymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Korkala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/