University of Oulu

Musiikki lasten sosioemotionaalisten taitojen tukena varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Nissinen, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208253362
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Nissinen, 2022
Publish Date: 2022-08-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kokko, Marjut
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten musiikin avulla voidaan tukea lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä varhaiskasvatuksessa. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman alkupuolella määritellään sosioemotionaaliset taidot sekä paneudutaan musiikkiin varhaiskasvatuksessa. Jotta musiikkia voitaisiin hyödyntää varhaiskasvatuksessa mahdollisimman optimaalisella tavalla, tulisi kasvattajan tiedostaa, millä musiikillisella valmiustasolla lapset ovat ja suunnitella toiminta tämän mukaisesti. Valmiustason havainnoimisen tueksi esittelen musiikillisen kasvun portaat sekä käyn lävitse musiikillisen ajattelun kehittymistä Brunerin mukaan.

Lasten sosioemotionaalisia taitoja on tutkittu runsaasti, mutta tutkimusta musiikin mahdollisuuksista sosioemotionaalisten taitojen edistämisestä löytyy huomattavasti vähemmän. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että musiikki vaikuttaa lasten sosioemotionaalisiin taitoihin myönteisesti tukien lasten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Musiikki lisää lasten sosiaalisia taitoja sekä parantaa itsetuntoa ja itseluottamusta. Musiikkituokioiden on tutkittu lisäävän lasten prososiaalista käyttäytymistä ja lisäävän lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässä. Musiikki auttaa lapsia ilmaisemaan itseään ja käsittelemään eri tunteita. Lapset voivat säädellä myös omaa vireystilaansa musiikin avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Nissinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/