University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka ja tunnetaidot 4–6-vuotiaiden opetuksessa

Saved in:
Author: Heilala, Anita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208253363
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heilala, 2022
Publish Date: 2022-08-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kokko, Marjut
Description:

Tiivistelmä

Positiivinen pedagogiikka ja tunnetaidot ovat saaneet yhä enemmän huomiota varhaiskasvatuksen ja opetuksen kentällä. Positiivinen pedagogiikka on teoria toiminnan taustalla ja lisäksi toimintakulttuuri ja käytännön ohjeistus, jonka mukaan lapsen kasvua ja kehitystä pyritään tukemaan. Tunnetaidot ovat osa positiivista pedagogiikkaa. Tunnetaidot auttavat tunnistamaan ja hyväksymään niin myönteisiä kuin kielteisiäkin tunteita. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on lisätä myönteistä oppimista, tukea eheää kasvua ja kehitystä sekä laaja-alaista hyvinvointia. Tunnetaitojen harjoittelu on tärkeää, jotta jokainen pystyisi toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan positiivisen pedagogiikan ja tunnetaitojen merkitystä 4–6-vuotiaiden opetuksessa. Työn teoreettisena taustana on positiivisen pedagogiikan ytimenä oleva Martin Seligmanin PERMA-teoria. Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista kirjallisuuskatsausta.

Tulosten mukaan positiivinen pedagogiikka ja tunnetaidot tukevat 4–6-vuotiaden opetusta, oppimista, kasvua ja kehitystä vuorovaikutuksen, myönteisen kohtaamisen, osallisuuden ja hyvinvointiin tähtäävän opetuksen kautta. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa ei mainita käsitteenä positiivista pedagogiikkaa, mutta asiakirjoista löytyy positiivisen pedagogiikan kanssa yhteneviä sisältöjä, kuten esimerkiksi myönteinen oppimismotivaatio, myönteinen oppimisilmapiiri ja sosiaalinen ympäristö sekä oppijan myönteinen minäkäsitys Turvallinen, ymmärtävä, kannustava ja osallisuutta tukeva ympäristö auttaa lasta oppimaan ja toimimaan ryhmässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anita Heilala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/