University of Oulu

Lasten motorisen kehityksen tukeminen liikunnan avulla varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Raudaskoski, Jessika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208263365
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Raudaskoski, 2022
Publish Date: 2022-08-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karhu, Jutta
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lasten motorista kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla varhaiskasvatuksessa sekä löytää liikunnallisia apukeinoja lasten motoriseen oppimiseen ja motorisen kehityksen tukemiseen. Tavoitteena on antaa tämän tutkimuksen kautta varhaiskasvatuksen ammattilaisille tietoa lasten motorisen kehityksen tukemisesta ja herättää ajatuksia motoristen taitojen tärkeydestä myöhemmän elämän kannalta.

Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen periaattein, missä tarkempana tutkimusmenetelmänä toimi kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistona käytettiin aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia, joiden pohjalta tehtiin yhteenveto tutkimustuloksista. Tutkimuksen kohderyhmänä toimi kaikki varhaiskasvatusikäiset lapset ikävuosilla 1–7. Aiheen rajaus on muodostanut teoreettisen viitekehyksen, joka on laadittu aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen pohjautuen. Teoreettinen viitekehys on tuonut tutkimukselle selkeyttä ja suunnannut tutkimusartikkelien valintaa tutkimuksen kannalta olennaiseen suuntaan.

Tutkimustulokset osoittivat, että lasten motorista kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla varhaiskasvatuksessa hyvin monipuolisesti ja erilaisilla lähestymistavoilla. Täten tutkimuksessa tuloksia tarkastellaan tutkimuskysymysten avulla neljään eri osa-alueeseen pohjautuen: ohjattu toiminta ja liikuntakasvatus, fyysisen aktiivisuuden intensiteetti, toimintaympäristön huomioiminen sekä motoriset testit. Tuloksista huomattiin, että ohjatulla toiminnalla ja liikuntakasvatuksella oli positiivisia vaikutuksia lasten motoriseen kehitykseen. Fyysisen aktiivisuuden ei tarvitse olla intensiteetiltään raskasta kehittääkseen lasten motorisia taitoja, vaan kaikenlaisella fyysisellä aktiivisuudella havaittiin olevan suotuisia vaikutuksia. Toimintaympäristö nähtiin sekä fyysisenä että geneettisenä kokonaisuutena. Tuloksissa kaikkein hyödyllisimmäksi motoristen taitojen kannalta todettiin mahdollisimman rikas ja monipuolinen fyysinen toimintaympäristö. Motoriset testit havaittiin tärkeäksi apukeinoksi lasten motoristen vaikeuksien tunnistamisessa ja yksilöllisyyden huomioimisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jessika Raudaskoski, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.