University of Oulu

Pariterapian vaikuttavuus parisuhteen vuorovaikutukseen

Saved in:
Author: Knuuti, Jessica1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Psychology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202208313371
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Knuuti, 2022
Publish Date: 2022-09-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laukka, Seppo
Nuojua, Sohvi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman yhtenä tavoitteena on selvittää, millä tavalla pariterapia voi vaikuttaa parisuhteen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää, onko eri pariterapiasuuntauksilla erilaista vaikuttavuutta parisuhteen vuorovaikutukseen. Tarve tutkimukselle tulee siitä, että erilaisten terapioiden vaikuttavuudesta käydään jatkuvaa keskustelua. Keskustelua käydään liittyen siihen, kuinka paljon terapioilla on vaikutusta ja mitkä tekijät määrittävät vaikuttavuutta. Tutkielman tutkimuskysymys on: Miten pariterapian eri suuntaukset vaikuttavat parisuhteen vuorovaikutukseen?

Tutkielman teossa käytetty menetelmä on integroiva kirjallisuuskatsaus. Tutkielman teon aikana on syvennytty erityisesti kansainvälisiin kvantitatiivisin menetelmin toteutettuihin tutkimuksiin. Tutkimukset ovat käsitelleet pariterapian vaikuttavuutta parisuhteeseen ja parisuhteen vuorovaikutukseen. Sen lisäksi on perehdytty muuhun alan asiantuntijoiden, kuten psykoterapeuttien, tuottamaan kirjallisuuteen.

Kirjallisuuskatsauksen tuloksena voidaan todeta, että pariterapialla on paljon vaikutusmahdollisuuksia pariterapian vuorovaikutukseen. Suurempi merkitys vaikuttavuuteen on asiakkaaseen liittyvillä tekijöillä, kuten asiakkaan odotuksilla ja sitoutuneisuudella, kuin terapiasuuntauksilla itsessään. On kuitenkin tutkittu, että esimerkiksi tunnekeskeisen pariterapian muita suuremmasta vaikuttavuudesta on näyttöä. Pariterapeutit voivat hyödyntää tutkielman tuloksia omassa työssään huomioimalla asiakkaaseen liittyviä vaikutustekijöitä paremmin.

Tutkielman lähdeaineistoa voidaan pitää luotettavana, mutta lisätutkimusta kaivataan. Erityisesti kognitiivis-analyyttisesta pariterapiasta ja integroivista pariterapioista olisi hyvä saada lisää monipuolista tutkimusta, jotta näidenkin suuntausten erityispiirteitä voisiin hyödyntää paremmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jessica Knuuti, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/