University of Oulu

Ylikriittisen hiilidioksidiuuton prosessilämpötilan simuloitu säätö sumealla ja mallipohjaisella säätimellä

Saved in:
Author: Finne, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209013374
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Finne, 2022
Publish Date: 2022-09-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ruusunen, Mika
Sorsa, Aki
Österberg, Petri
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos ja kansainväliset sopimukset koskien teollisuuden puhtautta ovat kasvattaneet kiinnostusta ylikriittistä hiilidioksidia kohtaan. Ylikriittinen hiilidioksidiuuttoprosessi on luokiteltu vihreäksi teknologiaksi hiilidioksidin myrkyttömyyden, syttymättömyyden ja puhtauden ansioista. Ylikriittisellä hiilidioksidilla on pyritty korvaamaan haitalliset orgaaniset liuottimet teollisuuden uuttoprosesseista.

Yksi este ylikriittisen hiilidioksidiuuttoprosessin yleistymiselle teollisuudessa on uuttoprosessille tehokkaiden säätöjärjestelmien näytön vähyys. Tutkimuksissa on todettu, että perustason PID-säätimiin perustuvien säätöstrategioiden tulokset ovat olleet heikkoja. Tämän työn tavoitteena oli suunnitella pilottitason ylikriittisestä hiilidioksidiuuttoprosessista muodostetun simulaattorin avulla sumea ja mallipohjainen säädin. Säätimillä pyrittiin parantamaan uuttoprosessissa olevan uuttoreaktorin lämpötilansäätöä. Säädön suorituskyvyn parantamisella haluttiin vähentää kokonaisenergiankulutusta.

Simulaattoria ajettiin kolmella eri asetusarvolla ja säädinten suorituskykyjä vertailtiin simuloinneista saatujen asetusarvon ylitysten, nousuaikojen, asettumisaikojen ja kokonaisenergiankulutuksen perusteella. Sumean ja mallipohjaisen säätimen käytettävyyttä tutkittiin lisäämällä kunkin säätimen vastesignaaliin valkoista kohinaa.

Uuttoreaktorin lämpötilasäätö parani huomattavasti sumeaa ja mallipohjaista säädintä käytettäessä verrattuna PID-säätöön. Kokonaisenergiankulutus väheni sumealla säätimellä parhaimmillaan 13,5 % ja mallipohjaisella säätimellä 10,3 %. Tulosten perusteella ylikriittistä hiilidioksidiuuttoprosessia säädettäessä olisi kannattavaa harkita kehittyneiden säätömenetelmien käyttöä PID-säädinten sijasta. Työssä saatuja tuloksia voidaan mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa ylikriittisen hiilidioksidiuuttoprosessin säädön kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Finne, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/