University of Oulu

Positiiviseen psykologiaan pohjautuvat menetelmät nuorten hyvinvoinnin edistämisessä

Saved in:
Author: Mynttinen, Ilona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209043380
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Mynttinen, 2022
Publish Date: 2022-09-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Linnilä, Johanna
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa oli tarkoitus selvittää, millaisia vaikutuksia positiivisella pedagogiikalla on nuorten hyvinvointiin, ja millaisia ovat ne keinot, joilla hyvinvointia voidaan mahdollisesti parantaa koulussa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja lähdeaineistona käytettiin pääasiassa uusia tieteellisiä artikkeleita.

Koululaisten hyvinvointi vaikuttaa laskevan alakoulun jälkeen. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan joka kolmannella nuorella on ahdistus- ja masennusoireita. Etenkin tyttöjen tyytyväisyys elämään on alhaisella tasolla nuoruudessa. Kouluissa hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn käytetään positiivista pedagogiikkaa, joka perustuu positiiviseen psykologiaan. Positiivinen pedagogiikka on ajankohtainen aihe kasvatustieteissä. Sitä hyödynnetään laajasti kasvatus- ja opetustyössä ympäri Suomea, mutta edelleen tarvitaan lisää tutkimusta etenkin sen soveltamisesta kouluissa.

Positiivisessa psykologiassa keskeisintä on edistää sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia. Positiivisessa psykologiassa hyvinvointi ymmärretään muodostuvan viidestä yhtä tärkeästä osa-alueesta: myönteisistä tunteista (Positive emotions), sitoutumisesta (Engagement), ihmissuhteista (Relations), merkityksellisyydestä (Meaning) ja saavuttamisesta (Accomplishment). Näiden osa-alueiden alkukirjaimet muodostavat positiivisen psykologian hyvinvointiteorian nimen, PERMA. Hyvinvoinnin tehokkaaseen tukemiseen vaaditaan kaikkien PERMA-teorian osa-alueiden sisällyttäminen koulunarkeen. Tutkimuksen perusteella PERMA-teoria vaikuttaa olevan sopiva kouluissa käytettäväksi.

Positiivisen pedagogiikan tehokkuutta on testattu kouluissa erilaisten ohjelmien avulla. Tehty tutkimus osoittaa, että paras vaikutus hyvinvointiin saavutetaan käyttämällä monipuolisesti eri positiivisen pedagogiikan lähestymistapoja ja ohjelmia sekä antamalla nuorille valinnanmahdollisuuden. Erityisesti luonteenvahvuuksiin liittyviä harjoituksia tekemällä on mahdollista edistää hyvinvointia, sillä vahvuuksien käytöllä ja hyvinvoinnilla on todettu olevan yhteys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilona Mynttinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/