University of Oulu

Oulun yliopiston opiskelijoiden kokemuksia omaopettajatoiminnan onnistuneisuudesta ja omaopettajatapaamisten hyödyllisyydestä

Saved in:
Author: Marin, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209053383
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Marin, 2022
Publish Date: 2022-09-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hintsanen, Mirka
Harmoinen, Sari
Reviewer: Hintsanen, Mirka
Kiema-Junes, Heli
Description:

Tiivistelmä

Ohjauksella tarkoitetaan vastavuoroista keskustelua ohjaajan ja ohjattavan välillä ja sen avulla pyritään uusien ajatusten, ratkaisujen ja toimintatapojen luomiseen ja päätöksentekoon. Opin-tojen ohjauksessa opiskelijaa tuetaan esimerkiksi opiskelusuunnitelmien laatimisessa ja noudat-tamisessa, opiskelutaitojen kehittämisessä sekä uravalinnoissa. Yliopistossa ohjausta tarjoavat omaopettajat auttavat opiskelijoita opintojen aloituksessa, yliopistoon integroitumisessa, HOPS:n laadinnassa, pää- ja sivuainevalinnoissa, opiskelutekniikoissa, motivaatio-ongelmissa ja urapolun rakentamisessa.

Omaopettajatoiminnan tarkoituksena on selkeyttää yliopistojen ohjauspalveluita vastaamaan opiskelijoiden kasvaviin ohjaustarpeisiin. Ohjauksen ja omaopettajien rooli osana opiskelijan opintojen etenemistä on merkittävä. Myös tutkimuksissa on havaittu oikea-aikaisen ja säännöl-lisen ohjauksen edistävän opintoja ja ohjauksen puutteen taas olevan yhteydessä opinnoista syrjäytymiseen tai niiden pitkittymiseen tai keskeyttämiseen. Opiskelijoiden näkemyksiä oma-opettajatoiminnasta ei ole juurikaan tutkittu ja tämän pro gradu -tutkielman yhtenä tavoitteena onkin auttaa yliopistoja hahmottamaan, mikä on omaopettajatoiminnan nykytilanne ja mitä kehityskohteita siitä löytyy.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mihin asioihin opiskelijat olisivat tarvinneet apua omaopetta-jilta, kuinka hyödyllisinä omaopettajatapaamisia pidettiin ja kuinka tyytyväisiä toimintaan ol-tiin eri tiedekunnissa ja opiskeluvaiheissa. Tulosten perusteella opiskelijat kaipasivat erityisesti enemmän keskustelutukea ja apua opintojen suunnitteluun. Omaopettajatoimintaan oltiin ylei-sesti melko tyytymättömiä, eikä tapaamisia koettu kovin hyödyllisinä. Merkitseviä eroja ko-kemuksissa löytyi joidenkin tiedekuntien opiskelijoiden välillä ja myös opiskeluvaiheella oli niihin merkitsevä yhteys. Yhteyksien voimakkuus jäi kuitenkin melko matalaksi. Hyödyllisyy-den ja tyytyväisyyden kokemukset korreloivat keskenään voimakkaasti, eli omaopettajatapaa-misia hyödyllisinä pitäneet arvioivat omaopettajatoiminnankin usein myönteisesti. Tutkimusta aiheesta on vielä erittäin vähän ja siksi tarvitaankin lisää tutkimusta siitä, mitkä tekijät selittä-vät opiskelijoiden tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden omaopettajatoimintaan

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Marin, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.