University of Oulu

Tuleeko jokainen lapsi nähdyksi ja kuulluksi? : hiljaisten lasten yhdenvertaisen osallisuuden edistämisen keinot varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Pätäri, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209093397
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pätäri, 2022
Publish Date: 2022-09-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kess, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee keinoja, joita varhaiskasvattajat voivat työssään hyödyntää, edistääkseen ryhmän hiljaisten lasten yhdenvertaisen osallisuuden toteutumista. Tutkimusta liittyen osallisuuteen ja sen toteuttamisen keinoihin on paljon, mutta nimenomaan hiljaisten lasten osallisuutta edistäviin keinoihin keskittyvä tutkimus onkin puolestaan melko vähäistä ja painottuu 2000-luvulle. Varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa painotetaan jokaisen lapsen nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Varhaiskasvatuksen inklusiivisuus on lisäksi aihe, jota on korostettu vuoden 2022 päivitetyssä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, johon kuuluu muun muassa jokaisen lapsen yhdenvertainen arvostaminen. Tutkimusaiheeni on siis ajankohtainen ja siihen liittyvää tutkimusta, olisi tärkeää toteuttaa enemmän.

Aiheeni on tärkeä, sillä on käynyt ilmi, että hiljaisemmat lapset ja heidän tekemät aloitteet jäävät helposti huomiotta ja lisäksi myös toiminta varhaiskasvatuksessa on usein samanlaista ja sen yksilöllinen muovaaminen on melko vähäistä. Tutkimustieto liittyen varhaiskasvatuksessa hiljaisten lasten osallisuutta edistäviin keinoihin, painottaa varhaiskasvattajan tapaa toimia ja olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa sekä esimerkiksi havainnointia ja oman toiminnan arvioimista. Aikuisen ja lapsen välisen myönteisen suhteen luominen onkin tutkimusten mukaan tärkeää ja lapsen kaikkea kehitystä edistävää. Varhaiskasvattajien suhteet ja lapsituntemus hiljaisia lapsia kohtaan on usein kuitenkin heikompaa verrattuna ryhmän keksivertoisiin lapsiin. Tätä on selitetty varhaiskasvattajien ja lasten välisillä temperamenttipiirteiden eroilla ja varhaiskasvattajien minäpystyvyydellä toimia paremmin tiettyjen lasten kanssa. Vaikka asiakirjat ohjaavat, että yhdenvertaisen osallisuuden tulisi toteutua, niin asia ei kuitenkaan ole aina näin ja tämä tekeekin aiheestani mielenkiintoisen.

Olen toteuttanut tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla voi hyödyntää monipuolisesti aineistoa ja tämän lisäksi kehittää olemassa olevaa tietoa mutta samanaikaisesti rakentaa myös uutta, joka voi toimia pohjana uudelle tutkimukselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Pätäri, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/