University of Oulu

Integroitu liiketoimintasuunnittelu

Saved in:
Author: Taskinen, Vili1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209123399
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Taskinen, 2022
Publish Date: 2022-09-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kauppila, Osmo
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutkia integroitua liiketoimintasuunnittelua. Käsitteelle pyritään löytämään kuvausta sekä tieteellisistä että yritysjulkaisuista. Lisäksi pyritään selvittämään, eroaako integroitu liiketoimintasuunnittelu perinteisestä S&OP:sta (Sales & Operations Planning) ja jos eroaa niin miten.

Työssä käytetään tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsausta. Työn alussa käydään läpi integroituun liiketoimintasuunnitteluun liittyviä käsitteitä. Näitä ovat S&OP, IoT (Internet of Things) ja CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment). Tämän jälkeen käsitellään integroitua liiketoimintasuunnittelua, ensin tieteellisten julkaisujen pohjalta, ja sitten yritysjulkaisujen pohjalta. Lopuksi vielä käsitellään integroituun liiketoimintasuunnitteluun osoitettua kritiikkiä.

Tuloksena työssä selviää, että tieteelliset- ja käytännön toimijoiden julkaisut integroidusta liiketoimintasuunnittelusta eroavat toisistaan paljon. Myös yksittäisten julkaisujen välillä esiintyy eroavaisuuksia. integroidulle liiketoimintasuunnittelulle ei löydy selkeää yksiselitteistä määritelmää. Eroja S&OP:iin löytyy, mutta käsite vaati enemmän tutkimusta. Toisaalta integroitu liiketoimintasuunnittelu voi tulevaisuudessa olla potentiaalinen korvaaja S&OP:lle, sillä se voi ottaa paremmin huomioon teknologian, sidosryhmät ja strategisen päätöksenteon.

Integrated business planning

Abstract

The purpose of the thesis is to study Integrated Business Planning. The aim is to find a description for the concept by using both scientific and commercial sources. In addition, the aim is to find out if Integrated Business Planning differs from the traditional S&OP (Sales & Operations Planning) and if so, how.

The thesis is done by using literature review as a research method. In the first part of the thesis, concepts related to Integrated Business Planning will be introduced. These include S&OP, IoT (Internet of Things) and CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment). After that, Integrated Business Planning is discussed, first from the perspective of scientific sources, and then from the perspective of commercial sources. Finally, criticism addressed to Integrated Business Planning will be discussed.

As a result, for the thesis, it becomes clear that the scientific and commercial sources of Integrated Business Planning differ a lot. There are also differences within the source categories. It seems that there is no clear, unequivocal definition for Integrated Business Planning. There are differences to the traditional S&OP, but the concept still requires more research. On the other hand, Integrated Business Planning could be a potential replacement for S&OP in the future, as it better takes technology, different stakeholders, and strategic decision-making into account.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vili Taskinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.