University of Oulu

1960–1980-luvuilla rakennettujen kerrostalojen ulkoseinien ja ikkunoiden peruskorjaaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen

Saved in:
Author: Puolakka, Oskari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209133402
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Puolakka, 2022
Publish Date: 2022-09-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kempe, Minna
Description:

Tiivistelmä

Suomessa rakennettiin 1960–1980-lukujen aikana lähes 1,5 miljoonaa asuntoa. Kerrostalorakentaminen räjähti kasvuun ja useita uusia rakennusmenetelmiä otettiin käyttöön. Rakennustuotannossa mullistavin vaikutus oli betonielementtikerrostalojen rakentamisen aloittaminen. Kiire ja kustannuspaineet ajoivat rakennustuotantoa entistä nopeampien ja halvempien menetelmien käyttöön. Nopean kehitystyön seurauksena tuotannossa esiintyi myös virheitä, jotka rasittavat rakennuskantaamme edelleen. Suuri osa näistä rakennuksista on tällä hetkellä laajan peruskorjauksen tarpeessa.

Vanhojen kerrostalojen täydelliset energiakorjaukset eivät ole Suomessa vielä yleisiä. Korjausten määrän on kuitenkin kasvettava, jos asetettuihin energiatalouden tavoitteisiin halutaan päästä. Vanhojen kerrostalojen korjaaminen matalaenergiataloiksi tai jopa passiivi taloiksi on mahdollista ja pitkällä aikavälillä myös kustannuksellisesti kannattavaa. Tässä työssä tarkasteltiin rakennuksen ulkoseinien ja ikkunoiden energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia. Vanhoissa kerrostaloissa nämä aiheuttavat jopa 35 % koko rakennuksen lämpöhäviöstä.

Vuosina 1960–1989 rakennettujen kerrostalojen yleisimmät runkorakenteet olivat betonielementtirakenne ja tiilimuurirakenne. Betonielementit olivat aikakauden uusi keksintö ja etenkin niiden valmistuksen alkuaikoina niissä esiintyi usein valmistusmenetelmistä johtuvia valmistusvirheitä. Nämä virheet aiheuttavat elementtien suunniteltua nopeampaa vaurioitumista ja heikompaa teknistä toimintaa.

Julkisivurakenteet ovat alttiina useille rasituksille. Etenkin kosteus ja lämpötilarasitukset saavat aikaan vaurioitumista ja korroosiota rakenteissa. Betonielementtirakenteiden yleisimmät vauriot ovat betonin pakkasrapautuminen ja elementtien raudoitteiden korroosio. Tiilimuurirakenteessa esiintyy usein rappauksen vaurioita ja kosteuden aiheuttamaa tiilien sekä laastisaumojen rapautumista.

Molempien ulkoseinärakenteiden korjausmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri luokkaan, paikkaus- ja pinnoituskorjaukset, verhouskorjaukset ja julkisivun uusiminen. Korjaustavan valintaan vaikuttavat julkisivun nykyisen kunnon lisäksi tekniset, arkkitehtuurilliset ja kustannukselliset tavoitteet. Paikkaus- ja pinnoituskorjaukset ovat pienimpiä ja halvimpia. Näillä julkisivu saadaan palautettua alkuperäiselle tasolle. Verhouskorjauksissa lisälämmöneriste ja uusi julkisivupinta asennetaan vanhan julkisivun päälle ja näin ulkoseinien lämmöneristävyyttä parannetaan ja vaurioitumista hidastetaan. Julkisivun uusimisessa vanha julkisivu puretaan kokonaan ja rakennetaan uusi. Samalla voidaan myös parantaa lämmöneristävyyttä ja ulkonäköä.

Vanhojen kerrostalojen ikkunat olivat puurunkoisia ja ominaisuuksiltaan huomattavasti nykyaikaisia huonompia. Vanhoja ikkunoita voidaan korjata, uusia osittain tai uusia kokonaan. Vanhojen ikkunoiden korjaaminen on vaihtoehto, kun ikkunat eivät ole vielä liian vaurioituneita ja ne halutaan säilyttää esimerkiksi arkkitehtuurisen arvonsa puolesta. Ikkunat voidaan uusia osittain asentamalla uusi lisäpuite ikkunoiden ulko- tai sisäpuolelle. Lisäpuite suojaa vanhaa ikkunaa ja parantaa sen lämmöneristävyyttä. Usein kuitenkin päädytään uusimaan ikkunat kokonaan, jolloin ikkunoista saadaan täysin nykyaikaisia vaatimuksia vastaavat.

Renovating and improving the energy efficiency of outer walls and windows of apartment buildings built in the 1960s to 1980s

Abstract

Almost 1.5 million apartments were built in Finland between the 1960s and 1980s. Apartment building construction exploded in growth and several new construction methods were introduced. The most revolutionary effect in construction production was the beginning of the manufacturing of precast concrete apartment buildings. Haste and cost pressures drove construction production to use even faster and cheaper methods. As a result of the rapid development work, errors also occurred in production, which continue to burden our building stock. A large part of these buildings is currently in need of extensive renovation.

Complete energy repairs of old apartment buildings are not yet common in Finland. However, the number of repairs must be increased if the set energy economy goals are to be reached. Renovating old apartment buildings into low-energy houses or even passive houses is possible and, in the long run, also cost-effective. In this work, the possibilities of improving the energy efficiency of the building’s exterior walls and windows were examined. In old apartment buildings, these cause up to 35 % of the heat loss of the entire building.

The most common outer wall structures of apartment buildings built between 1960 and 1989 were precast concrete structures and brick wall structures. Precast concrete elements were the invention of the era, and especially in the early days of their production, there were often manufacturing errors due to the manufacturing methods. These errors cause the elements to be damaged faster than planned and to have a weaker technical function.

Facade structures are exposed to several stresses. Especially humidity and temperature stress cause damage and corrosion in structures. The most common damage to precast concrete structures is frost weathering of the concrete and corrosion of the elements’ reinforcement. Damage to plastering and deterioration of bricks and mortar joints caused by moisture often occur in brick wall constructions.

The repair methods of both outer wall structures can be roughly divided into three different categories, patching and coating repairs, cladding repairs, and facade renewal. In addition to the current condition of the facade, the choice of repair method is influenced by technical, architectural, and cost goals. Patching and coating repairs are the smallest and cheapest. With these, the facade can be restored to its original level. In cladding repairs, additional thermal insulation and a new facade surface are installed on top of the old facade and thus the thermal insulation of the external walls is improved, and damage is slowed down. When renewing the facade, the old facade is demolished and a new one is built. At the same time, thermal insulation and appearance can also be improved.

The windows of old apartment buildings had wooden frames and their properties were significantly weaker than those of modern ones. Old windows can be repaired, partially renewed, or completely renewed. Repairing old windows is an option when the windows are not yet too damaged and they want to be preserved, for example for their architectural value. The windows can be partially renewed by installing a new additional frame on the outside or inside of the windows. An additional frame protects the old window and improves its thermal insulation. However, often windows are completely renewed so that they are fully compliant with modern requirements.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskari Puolakka, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/