University of Oulu

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmän muodostumisen malli ja roolien näkyminen lapsiryhmässä

Saved in:
Author: Mannela, Soile1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209143406
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mannela, 2022
Publish Date: 2022-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on varhaiskasvatuksen lapsiryhmän muodostumisen malli ja roolit varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä. Kiinnostus aiheeseen minulla syntyi muun muassa erinäisistä keskusteluista varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja lasten vanhempien kanssa. Näissä keskusteluissa tuli esiin huoli lasten pääsemisestä osaksi varhaiskasvatuksen lapsiryhmää. Tutkielmani vastaa kysymyksiin, millainen on lapsiryhmän muodostumisen malli varhaiskasvatuksessa ja miten roolit näkyvät varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen lähden tutkielmassa vastaamaan sekä yleisesti tunnetun ryhmän muodostamisen mallin kautta, että varhaiskasvatuksen lapsiryhmään sovelletun mallin kautta. Toiseen tutkimuskysymykseen vastaan sosiaalipsykologisen rooli käsitteen kautta.

Tutkielman toteutin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, mikä on looginen valinta kandidaatin tutkielmalle. Aineistona käytin tutkielmassani niin kotimaisia, kuin kansainvälisiä lähteitä. Haasteena oli löytää tutkielmani kannalta tuoreita ja relevantteja lähteitä. Käytin myös muutamaa vanhempaa lähdettä, sillä aiheeni teoriapohjalle ne olivat relevantti valinta.

Tutkielman tulosten perusteella varhaiskasvatuksen lapsiryhmän muodostumisen malli koostuu viidestä vaiheesta, jotka ovat: Ryhmän muodostuminen ja tutustumisvaihe, innostuksen ja kiinnostuksen vaihe ryhmäläisiä ja ryhmän toimintaa kohtaan, konfliktivaihe, sopusoinnun ja suorittamiseen keskittymisen vaihe, ryhmän loppuminen. Ryhmä ei välttämättä etene mallin vaiheiden mukaan porrasmaisesti. Ryhmä todennäköisimmin etenee aaltomaisesti vaiheiden välillä. Ryhmä voi palata sopusoinnun vaiheesta konfliktivaiheeseen tai olla koskaan etenemättä sopusoinnun vaiheeseen. Ryhmä ei välttämättä käy kaikkia vaiheita läpi. Varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä sekä varhaiskasvatuksen työntekijöillä, että lapsilla on rooli. Rooleja otetaan, saadaan tai niihin joudutaan. Roolit voivat olla tehtävärooleja tai emotionaalisia rooleja. Tehtäväroolit lapsilla voivat olla esimerkiksi leikin rakentaja, ideoija ja tekijä. Emotionaaliset roolit voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Emotionaalisia rooleja ovat esimerkiksi kannustaja, humoristi, syntipukki ja vetäytyjä. Jos lapsi joutuu emotionaalisesti negatiiviseen roolin, varhaiskasvatuksen työntekijän rooli on antaa lapselle mahdollisuuksia päästä muihin rooleihin, esimerkiksi leikin avulla. Lapset harjoittelevat erilaisia rooleja esimerkiksi kotileikissä.

Tutkielmassa suurin osa käyttämistäni lähteistä oli luotettavia. Käytin myös uutis-artikkeleita ja oppikirjamaisia lähteitä, joihin on syytä suhtautua kriittisesti. Tutkimuksen tulokset ovat kohtalaisen yleisluontoisia, mutta ehdottomasti mielenkiintoisia ja lisäävät tietoutta lapsiryhmän muodostumisesta ja rooleista varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Soile Mannela, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.