University of Oulu

Haitallinen stressi ja sen vaikutukset lapsen kehitykseen

Saved in:
Author: Kehusmaa, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209163414
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kehusmaa, 2022
Publish Date: 2022-09-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karhu, Jutta
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa selvitetään, mitä on haitallinen stressi, mitkä ovat merkittäviä haitallisen stressin aiheuttajia lapsuudessa ja millaisia vaikutuksia haitallisella stressillä on lapsen kehitykseen. Tutkielman tavoitteena on tuoda ilmi stressin ja haitallisen stressin määritelmät, sekä tutkia, kuinka laajasti ja millä eri tavoin haitallinen stressi voi vaikuttaa lapsen kehitykseen eri osa-alueilla fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä. Tutkielman näkökulmana haitallisen stressin aiheuttajana ovat haitalliset lapsuuden kokemukset kasvuympäristössä ja tutkielmassa avataan haitallisten lapsuuden kokemusten määritelmää sekä näiden ilmiöiden välistä yhteyttä.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Haitallista stressiä sekä haitallisia lapsuuden kokemuksia on tutkittu laajasti sekä erikseen että yhdessä, joten aineistoa oli hyvin saatavilla. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen myötä kyettiin tuomaan esille sekä haitallisen stressin että haitallisten lapsuuden kokemusten olennaisimmat sekä merkittävimmät piirteet ja tekijät, mutta lisäksi tuomaan esille niiden välisen merkittävän yhteyden lapsen kehitykseen.

Tutkielman päätulokset osoittavat, että haitalliset lapsuuden kokemukset toimivat merkittävänä stressin aiheuttajana, jotka toistuessaan tai pitkittyessään synnyttävät haitallista stressiä. Päätulokset osoittavat myös, että haitallinen stressi voi johtaa muun muassa erilaisiin kehityshäiriöihin tai -viivästymiin, sekä nostaa riskiä eri fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin. Merkittävää on lisäksi se, että haitallisen stressin synnyttämät ongelmat tai häiriöt saattavat ilmetä vasta aikuisuudessa ja voivat vaikuttaa jopa läpi elämän. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että haitallisella stressillä voi olla kokonaisvaltaisia ja merkittäviä vaikutuksia lapsen fyysiseen sekä psyykkiseen kehitykseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Kehusmaa, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/