University of Oulu

Varhaiskasvatuksen laatu varhaiskasvatuksen opettajien käsityksissä

Saved in:
Author: Hannila, Jenna1; Hintsala, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209193416
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hannila; K. Hintsala, 2022
Publish Date: 2022-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmamme ”Varhaiskasvatuksen laatu varhaiskasvatuksen opettajien käsityksissä” perehtyy varhaiskasvatuksen laatuun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin varhaiskasvatuksen opettajien käsitysten mukaisesti. Tutkielmamme on laadullinen fenomenografinen tutkimus. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) Mitä laadukas varhaiskasvatus pitää sisällään varhaiskasvatuksen opettajien käsityksissä? 2) Millaiset tekijät edistävät tai estävät laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista? 3) Kuinka varhaiskasvatuksen laatua voidaan kehittää? Tutkielmassa keskeisen kiinnostuksen kohde kytkeytyy varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiin ja tämä pyritään huomioimaan aineistoa käsiteltäessä. Tutkimuksen teoreettiset näkökulmat ovat varhaiskasvatuksen, sen laadun ja pedagogiikan ja varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmat.

Toteutimme tutkielmamme kyselytutkimuksena. Laadimme tutkimuksen aiheen ja tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisen ja tarkan Google Forms -kyselyn, jonka julkaisimme kahdessa varhaiskasvatuksen opettajille suunnatussa, suljetussa Facebook-ryhmässä. Tutkimusaineisto on koottu syksyllä 2019. Kysely tehtiin koko Suomen laajuisena, ja saimme vastauksia kattavasti ympäri Suomen.

Tutkielmamme kannalta oleellisinta on laadun käsite ja sen avaaminen ja perusteleminen sekä aineiston monipuolinen hyödyntäminen tutkimuskysymyksiin vastattaessa. Keräämässämme aineistossa tulee selkeästi esiin tekijöitä, jotka estävät ja toisaalta edistävät varhaiskasvatuksen laatua. Esimerkiksi opettajien puutteellisten suunnitteluaikojen sekä liian isojen ryhmäkokojen nähtiin estävän laatua. Myös henkilöstön riittävyys sekä osaaminen nähtiin merkittävinä tekijöinä laadukkuuden näkökulmasta. Laadukas varhaiskasvatus on koko työyhteisön ja tiimien yhteistyön tulos. Päiväkodin johtajan onkin tärkeä avata henkilöstölle, että mitä laatu tarkoittaa varhaiskasvatuksessa ja kuinka sen tulisi ilmetä omassa organisaatiossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Hannila; Katariina Hintsala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.