University of Oulu

Koulun henkilökunnan näkemyksiä koulun turvallisuudesta

Saved in:
Author: Kangas, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209193418
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kangas, 2022
Publish Date: 2022-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Väisänen, Anne-Mari
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tarkastelee koulun henkilökunnan näkemyksiä koulun turvallisuudesta. Tutkimuskysymykseni ovat, mitkä turvallisuuden osa-alueet korostuvat koulun henkilökunnan vastauksissa ja mitä koulun turvallisuutta edistäviä ja heikentäviä tekijöitä koulun henkilökunta tuo esille. Koulun henkilökunnan käsityksiä koulun turvallisuudesta on tärkeä selvittää, sillä koulun henkilökunnan näkemykset koulun turvallisuudesta vaikuttavat siihen, miten turvallisuutta edistetään kouluissa. Tässä tutkimuksessa koulun henkilökunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, joiden työnkuvaan kuuluu oppilaiden kanssa toimiminen. Tutkimukseen osallistui luokanopettajia, aineenopettajia, erityisopettajia, erityisluokanopettajia, koulunkäynninohjaajia, kouluavustajia ja puheterapeutteja.

Teoreettisessa viitekehyksessä esittelen turvallisuuden käsitteen yleisesti, ryhmän turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja turvallisuutta oppimisympäristössä, joka käsittää niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin pedagogisenkin ulottuvuuden. Tässä tutkimuksessa turvallisuus nähdään suhteellisena ja subjektiivisena tunteena, johon ympäristö vaikuttaa. Turvallisuuden tunteen suhteellisuuden vuoksi koulun henkilökunnan näkemykset koulun turvallisuudesta eivät ole ehdottomia totuuksia koulujen turvallisuudesta vaan kuvastavat heidän kokemuksiaan koulujen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimukseni on laadullinen. Aineisto on kerätty kyselytutkimuksena, johon osallistui 38 koulussa työskentelevää henkilöä. Analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia. Tutkimuksen tuloksena todetaan, että koulun henkilökunta tarkastelee koulun turvallisuutta erityisesti turvallisuuden psyykkisen osa-alueen näkökulmasta ja vähiten turvallisuuden pedagogisesta näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksen tuloksena todetaan, että koulun henkilökunnan mukaan koulun turvallisuutta edistävät toimintakulttuuri, jossa turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja kaikkien tiedossa, hyvä ilmapiiri, turvalliset ja luotettavat aikuiset sekä fyysisesti turvallinen ympäristö. Koulun turvallisuutta heikentävät puolestaan koulun henkilökunnan näkemysten mukaan oppilaiden toiminta; tottelemattomuus ja kiusaaminen, välinpitämättömät aikuiset, sekä integraation ja inkluusion mukanaan tuomat haasteet yhdistettynä heikkoihin resursseihin.

Tutkimukseni päätelmiä ovat, että koulun henkilökunnalla on yhteneväinen näkemys, mistä koulun turvallisuus koostuu, mutta eriävä näkemys, mitä turvallisuutta edistäviä keinoja kouluissa tulisi käyttää. Lisäksi koulun henkilökunta näkee koulun turvallisuuden koostuvan erityisesti fyysisistä asioista, mutta turvallisuutta edistävissä keinoissa fyysinen osa-alue oli vähiten edustettuna.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Kangas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/