University of Oulu

Luokanopettajien käsityksiä positiivisen pedagogiikan keinoista vaikuttaa oppilaan haastavaan käyttäytymiseen alakoulussa

Saved in:
Author: Lepola, Anni1; Välkkilä, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209193421
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lepola; A. Välkkilä, 2022
Publish Date: 2022-09-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kinnunen, Susanna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tässä laadullisessa fenomenografisessa tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajien käsityksiä siitä, miten positiivisen pedagogiikan keinoin voidaan vaikuttaa oppilaiden haastavaan käyttäytymiseen alakoulussa. Lapset viettävät suuren osan ajastaan koulussa, jolloin se on kodin lisäksi tärkeä kehitysympäristö. Oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi olisi tärkeää, että oppilaasta tunnistettaisiin hänen vahvuutensa sekä kannustettaisiin tavoittelemaan saavutettavissa olevia asioita.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan positiivista pedagogiikkaa ja haastavaa käyttäytymistä. Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja on sen menetelmien soveltamista kasvatus- ja opetustoiminnassa. Positiivinen pedagogiikka keskittyy jokaisesta löytyviin hyviin asioihin sekä auttaa koulussa oppilaita löytämään omat luonteenvahvuutensa. Haastavalla käytöksellä tarkoitetaan toimintaa, joka haastaa ympärillä olevat ihmiset ja poikkeaa normaalista. Oppilaan haastavan käytöksen taustalla vaikuttaa usein heikko itsetunto, epäsuotuisa kasvuympäristö sekä temperamentti.

Tutkimuksen tavoitteena on saada uutta näkökulmaa positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksista haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen. Tutkimuskysymyksenä on: Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on positiivisen pedagogiikan keinoista vaikuttaa oppilaan haastavaan käyttäytymiseen alakoulussa?

Tutkimusaineisto on kerätty alkuvuodesta 2022 haastattelemalla neljää eri puolella Suomea opettavaa luokanopettajaa. Tutkimuksen lähestymistapana on fenomenografia, jonka avulla tarkastellaan ihmisten käsityksiä erilaisista arkipäivän ilmiöistä. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimustulokset jakaantuivat vahvuusperustaiseen ajatteluun, yksilön taitojen kehittämiseen sekä opettajalähtöiseen menetelmään. Nämä kolme luokkaa ilmentävät moninaisesti opettajien käsityksiä siitä, miten positiivisen pedagogiikan avulla voidaan vaikuttaa oppilaiden haastavaan käyttäytymiseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että positiivisen pedagogiikan keinoin voi vaikuttaa laajasti haastavaan käyttäytymiseen sekä ennaltaehkäisevästi että haastavan tilanteen aikana. Lisäksi positiivisella pedagogiikalla on moninaisia vaikutuksia yksilön kehitykseen sekä opettajan työhön. Positiivinen näkökulma arjen tilanteissa voi auttaa haastavan käytöksen ennaltaehkäisyssä sekä haastavien tilanteiden katkaisemisessa ja käsittelemisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Lepola; Aino Välkkilä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.