University of Oulu

Arkiliikuntaan kannustava kaupunki : suosituksia kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun

Saved in:
Author: Tuokko, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 11.4 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209283453
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tuokko, 2022
Publish Date: 2022-09-29
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Reviewer: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Kaupungistumisen myötä liikenne kaupungeissa on kasvanut ja siten myös siihen liittyvät ongelmat ovat saaneet merkittäviä mittasuhteita. Moottoriliikenne aiheuttaa haittoja niin ilmastolle, taloudelle kuin ihmisillekin, muun muassa päästöjen, ilmansaasteiden, liikenneruuhkien, ajallisten tappioiden, melun sekä huonontuneen liikenneturvallisuuden ja kansanterveyden muodossa. Tässä diplomityössä tutkitaan keinoja edistää kestäviä kulkutapoja, kuten arkiliikuntaa ja sitä tukevaa joukkoliikennettä rakennetun ympäristön suunnittelun ja siihen liittyvän päätöksenteon kautta. Varsinkin yksityisautoilun kulkutapaosuuden pienentäminen ja vastaavasti aktiivisten kulkutapojen lisääminen on oleellista, ja tässä fyysisen elinympäristön rakenteella on suuri rooli.

Tutkimusmetodina on käytetty kirjallisuuskatsausta, ja lähdeaineisto koostuu pääasiassa tutkimuksista, artikkeleista ja raporteista. Tutkimuksen tuloksena olen työstänyt yhdeksän suosituksen listan kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelun tueksi. Listaa voi hyödyntää niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin. Suosituksia noudattamalla on mahdollista edistää kestävien kulkutapojen, kuten arkiliikunnan olosuhteita kaupunkiympäristöissä, ja kehittää näin kaupunkiliikennettä kestävämpään suuntaan.

Physical activity in cities : recommendations for sustainable urban mobility planning

Abstract

With urbanization, traffic in cities has increased and the problems associated with it have reached significant proportions. Motorized transport has negative impacts on the climate, the economy, and people, in terms of emissions, air pollution, congestion, time losses, noise, road safety and public health. This thesis explores ways to promote sustainable modes of transport, such as everyday mobility and public transport, through the planning of the built environment and related decision-making. In particular, reducing the share of private car use and correspondingly increasing active travel is essential, and the structure of the physical living environment plays a major role in this.

A literature review has been used as the research method, and the source material mainly consists of studies, articles, and reports. As a result, I have developed a list of nine recommendations to support sustainable urban transport planning. The list can be used for both planning and decision-making. By following the recommendations, it is possible to promote conditions for sustainable modes of transport, such as everyday mobility in urban environments, and thus develop urban transport in a more sustainable direction.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Tuokko, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/