University of Oulu

Maalta kaupunkiin, kaupungista maalle : monipaikkainen asuminen osana kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta

Saved in:
Author: Riekki, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202209283454
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Riekki, 2022
Publish Date: 2022-09-29
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Reviewer: Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on kirjallinen tutkielma monipaikkaisesta asumisesta. Työn muutos, vapaa-ajan lisääntyminen ja digitalisaatio mahdollistavat kaupungin ja maaseudun erilaisten laatutekijöiden, kuten kaupunkiympäristön palvelutarjonnan ja maaseudun väljyyden yhdistämisen arjessa ja vapaa-ajalla. Monipaikkaisuus, eli ihmisten elinympäristön koostuminen useasta eri paikasta, on yhä yleisempää. Monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus vaikuttavat väestön jakautumiseen eri alueiden välillä ja sitä kautta rakennetun ympäristön, infrastruktuurin ja palveluiden käyttöön. Monipaikkaisuus lisää kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta ja luo sekä haasteita että mahdollisuuksia arvioida uudelleen sijainnin merkitystä kaupunki- ja maaseutuympäristöissä. Työn tavoitteena on tutkia monipaikkaisen asumisen ominaisuuksia eri kunnissa ja muodostaa käsitys siitä, miten monipaikkaista asumista toteutetaan osana kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta.

Diplomityön tutkimusaineistona toimii kirjallisen verkko- ja muun aineiston lisäksi kuuden erityyppisen Pohjois-Pohjanmaan kunnan kuntastrategiat ja muut asiakirjat. Lisäksi käytän diplomityön tausta-aineistona Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI)-hankkeen yhteydessä toteutettuja haastatteluja. Vastasin haastatteluiden tekemisestä ja analysoinnista. Tutkimusmetodina käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkielmassa taustoitan aihetta luomalla tutkimusaineiston avulla katsauksen monipaikkaisen asumisen kokonaisuuteen sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen määritelmiin. Lisäksi pohdin kaupunki- ja maaseutuasumisen ominaisuuksia ja asumisen laatutekijöitä. Tausta-aineistoon ja omaan pohdintaani nojautuen pyrin tutkimaan monipaikkaista asumista kaupunki- ja maaseutuympäristössä sekä sitä, millaisia ominaisuuksia monipaikkaiseen asumiseen liittyy kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa.

From rural to urban, from urban to rural : multi-local living as part of the interaction between urban and rural areas

Abstract

This diploma thesis is a study of multilocal living. Work-life changes, increase in leisure time and digitalization make it possible to combine different quality factors of the urban and rural areas, including the offered services of the urban environment and the spaciousness of the rural area. Multilocality, i.e. people’s habitats consisting of several different places, is increasingly common. Multi-locality and place independence are affecting to the distribution of the population between different regions and thereby the use of the built environment, infrastructure, and services. Multi-locality increases the interaction between urban and rural areas, creating both challenges and opportunities in reassessing the importance of location in urban and rural environments. The aim of the thesis is to study the characteristics of multi-local living municipalities and to form an understanding of how multi-local housing is executed as part of the interaction between urban and rural areas.

In addition to written online and other published material, the municipal strategies and other documents of six different types of municipalities in North Ostrobothnia are used as research material for the diploma thesis. As a background data for the diploma thesis, I use the interviews conducted in “Ways to Promote Multiple Rural Housing, Entrepreneurship and Telework in Northern Ostrobothnia” (MOPPI)-project. I was responsible for conducting and analyzing the interviews. As a research method, I use qualitative analysis.

With the help of research material, I provide background on the subject by creating an overview of multi-location housing as a whole and the interaction between urban and rural areas. I study the characteristics of urban and rural living and the quality factors of living. Relying on the background material and my own reflection, I aim to study multi-local living in urban and rural environments and to explore, what characteristics are associated with multi-local living in urban, semi-urban and rural municipalities.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Riekki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/