University of Oulu

Kun tilaa on vähän : tutkielma pienten asuntojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden lisäämisestä joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysohjeita luovasti soveltaen

Saved in:
Author: Rahkonen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210073471
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Rahkonen, 2022
Publish Date: 2022-10-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tutkin diplomityössäni rakenteilla olevia pieniä kerrostaloasuntoja ja niiden joustavuuden toteutumista. Tutkin aihetta esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen sekä joustavan asunnon suunnittelun keinojen ja tilallisten logiikoiden avulla.

Diplomityöni jakautuu kahteen osioon, kirjalliseen teoriaosuuteen ja suunnitelmaosuuteen. Kirjallisessa teoriaosassa pohjustan tutkielmani rajaukseen johtaneen idean, joka liittyy tutkimusten sekä arkkitehtijulkaisujen kritiikkiin pienenevästä ja joustamattomasta uudisasuntotuotannosta. Teoriaosuudessa taustoitan syitä pienten asuntojen suunnittelun taustalla, sekä pohdin olemassa olevan uudisasuntokannan tulevaisuuden näkymiä kirjallisuuskatsauksen avulla. Työni rajautuu tutkimaan pieniä asuntoja esteettömyyden ja joustavuuden näkökulmista. Kirjallisessa osuudessa esittelen uudisasuntosuunnitteluun vaikuttavia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita, sekä käsittelen omassa luvussa joustavuutta yleisesti ja sen roolia suomalaisessa asuntosuunnittelussa. Lukujen avulla pyrin ymmärtämään esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden, sekä joustavuuden toteutumisen suhdetta pienten asuintilojen muodostumisessa ja alustamaan teoriapohjaa aiheista suunnitelmaosuutta varten.

Työni suunnitelmaosuudessa tutkin rakenteilla olevien pienten kerrostaloasuntojen joustavuuden lisäämisen mahdollisuuksia tutkittuja joustavuuden keinoja ja logiikoita hyödyntämällä, sekä esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita luovasti soveltamalla. Suunnitelmaosuus jakautuu kolmeen osaan. Ensin analysoin kohdekohtaisesti viittä case-asuntoa pohjapiirustusten avulla laadullisin kriteerein. Tarkasteluaineistona olevat case-asuntopohjat valikoin kolmen suurimman rakennusliikkeen Tampereella rakenteilla olevista yksiö- ja kaksiopohjista. Analysoin pohjapiirustuksissa tilakohtaisia mitoitusperiaatteita ja asuntojen joustavuuden mahdollisuuksia. Toisessa ja kolmannessa osassa suunnitelmaosuutta esitän jokaisesta case-asuntopohjasta kaksi vaihtoehtoista pohjaratkaisua, joissa hyödynnän työni teoriaosuudessa esiteltyjä joustavan asunnon tilallisia logiikoita ja muunneltavia suunnitteluratkaisuja, sekä sovellan luovasti esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita.

Case-pohjapiirustusten analyyseissä havaitsin, että ne vastasivat suurimmilta osin työni teoriaosuuden alussa kritisoituja, muodonannoltaan ja tilahierarkialtaan monotonisia kerrostaloasuntoja. Asuntopohjien tilajärjestyksestä oli tunnistettavissa esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden ehdoin muodostetut ja standardoidut pienen asunnon tilaratkaisut, jotka ehdollistivat kapean tilan järjestäytymisen niiden mukaan. Pienten asuntojen tilaa hallitsi joustavan ja esteettömän käytön mahdollistava avotila, johon suurin osa asunnon toiminnoista sijoittui. Avotilan rajattu koko kuitenkin heikensi useissa case-pohjapiirustuksissa mahdollisuuksia hyödyntää tiloja vaihtelevin tavoin.

Vaihtoehtoisten pohjapiirustusten suunnitelmista totesin, että pieniin asuntoihin voitiin luoda joustavuutta eri mittakaavoissa tiloja suhteellisten keveiden ja joustavuutta tuottavien suunnitteluratkaisujen avulla, sekä asuntojen tiloja kokonaan uudelleen järjestämällä. Vaikka pienissä ja haastavan muotoisissa vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissakaan ei synny kaiken kattavaa joustavuutta, vaihtoehtoisia tilaratkaisuja samaan asuntopohjaan esittämällä, asuntojen mitoitusta luovasti tarkastelemalla sekä erilaisia käyttömahdollisuuksia tarjoamalla voidaan lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja näin ollen mahdollisesti lisätä asuntojen houkuttelevuutta myös tulevaisuudessa. Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luova soveltaminen jäi vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa vähäiseksi. Määräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen sijaan asunnon esteettömiä tiloja ja toimintoja tulisi suunnitella asunnon muodon ehdoin yhdessä joustavuutta tuottavien suunnitteluratkaisujen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Rahkonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/