University of Oulu

Muutosjohtaminen tapausyrityksen prosessi-integraatioprojektissa

Saved in:
Author: Siilanen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210113481
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Siilanen, 2022
Publish Date: 2022-10-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Reviewer: Kujala, Jaakko
Aaltonen, Kirsi
Description:

Tiivistelmä

Suurin osa muutoshankkeista epäonnistuu. Tämän työn tarkoituksena on selvittää mitkä ovat muutosjohtamisen sekä prosessi-integraatioiden keskeiset menestystekijät ja haasteet. Työn näkökulma on teoreettisesti perusteltu ja tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on luoda tapausyritykselle työkalu, jonka avulla he voivat suunnitella muutosprojektinsa. Tapausyrityksenä toimii Kemin Satama Oy.

Muutosprojektit vaativat ihmiskeskeisen lähestymistavan, kun taas prosessi-integraatiot ovat paljon enemmän datapainotteisia projekteja. Muutoksien epäonnistumisiin vaikuttaa eniten muutosvastarinta sekä datan puute. Näiden ja muiden ongelmien minimoiseen auttaa kattava organisaation diagnosointi, muutoksen hyvä tiedottaminen, avoin keskustelukulttuuri, sidosryhmien kanssa yhdessä suunnitteleminen, johdon täysi tuki sekä datan hallinta. Työntekijöiden monitaitoisuus ja omistautuneisuus ovat myös keskeisessä roolissa etenkin prosessi-integraatioiden näkökulmasta.

Tutkimuksen löydökset osoittivat organisaation muutosvalmiuden olevan hyvällä tasolla. Tutkimuksessa tehdyt havainnot ja löydökset olivat linjassa tutkimuksen kirjallisuuden kanssa, jolloin kirjallisuuden tarjoamia ratkaisumenetelmiä voitiin hyödyntää.

Change management in case company’s process-integration project

Abstract

Majority of change attempts fail. The objective of this thesis is to identify the key success factors and challenges of change management and process integration. The perspective of the work is theoretically grounded, and the research method used is qualitive research. The aim of the aim of the study is to create a tool for the case company to help them plan their change project. The case company in this thesis is the Port of Kemi.

Change projects require a human-centered approach while process integration projects are much more data-driven. The main factors contributing to change failures are change resistance and lack of data. To minimize these and other problems a company must focus on comprehensive organizational diagnosis, good communication of the change, an open culture of discussion, joint planning with employees, full support of top management and proper data management. Employee multi-skilling and dedication are also key especially in terms of process integration.

The findings of the study showed that organization’s readiness for change was at a good level. The findings and observations of the study were in line with the research literature allowing the use of the solution methods offered by the literature.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Siilanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/