University of Oulu

Lastensuojelullisen huolen diskursseja varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Lempinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210183503
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lempinen, 2022
Publish Date: 2022-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Juutinen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Jokaisella lapsella on oikeus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja lapsen hyvinvoinnista ovat vastuussa ensisijaisesti hänen huoltajansa. Kun huoltajan kyky huolehtia lapsestaan ei ole riittävä, on perheellä oltava mahdollisuus ulkopuoliseen apuun ja tukeen. Lastensuojelullisella huolella tarkoitetaan huolta, joka syntyy, kun perheessä havaitaan sosiaalisia haasteita, jotka saattavat heijastua esimerkiksi lapsen perushoidon puutteellisuuteen. Yleensä lastensuojelullinen huoli syntyy sellaisilla henkilöillä, jotka ovat lapsen kanssa paljon tekemisissä hänen kotinsa ulkopuolella, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstöllä. Tällaisilla henkilöillä on myös lain sanelema velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he havaitsevat, että lapsen etu ja hyvinvointi ovat vaarassa.

Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullisen huolen diskursseja päiväkotikontekstissa järjestettävässä varhaiskasvatuksessa. Haluan hahmottaa varhaiskasvatuksen kentän monipuolisuuden sen ammattilaisten kautta, ja siksi olen päätynyt tutkimaan kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia heidän lastensuojelullisesta huolestaan. Lähtökohtaisesti lastensuojelullista huolta ei olla viime vuosina kovinkaan paljoa tutkittu yksittäisiä opinnäytetöitä lukuun ottamatta, minkä vuoksi useimmat tutkimukset aiheeseen liittyen ovat peräisin 2010-luvun alkupuolelta. Sen sijaan lapsen oikeudet ja hyvinvointi ovat jo usean vuosikymmenen ajan olleet merkittävässä osassa yhteiskuntamme muutoksia.

Toteutan tutkielmani diskurssintutkimuksena, jossa tarkastellaan kielenkäytön ja kontekstin vaikutuksia ja seurauksia. Samalla se on tutkimusta kielenkäytön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta, jossa kielenkäyttö on sosiaalinen toiminta ja sen seurauksena syntyneet diskurssit tilannekohtaisia. Tutkielmani analyysimenetelmänä on diskurssianalyysi, jolla tutkitaan kieltä ja sen käytön yhteyksiä yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Diskurssit itsessään ovat monipuolinen joukko lausumia, joilla luodaan käsitys siitä, millainen jokin asia on.

Tutkimusaineistoni perusteella on havaittavissa kolme eri lastensuojelullisen huolen diskurssia, jotka käyvät ilmi varhaiskasvatuksen ammattilaisten vastauksissa: fyysisen hyvinvoinnin, sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden diskurssi. Fyysisen hyvinvoinnin diskurssi pitää sisällään lapsessa havaittavat fyysisen väkivallan sekä fyysiseen laiminlyöntiin viittaavat merkit. Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssiin puolestaan liittyvät lapsen käytöshäiriöt, poikkeava käytös, kehitys- ja oppimishaasteet sekä puheet ja kertomukset. Vanhemmuuden diskurssissa sen sijaan on nähtävillä lapsen huoltajasta lähtöisin olevia huolen aiheita kuten huoltajan hyvinvointi, mahdollinen päihteiden (väärin)käyttö ja mielenterveyden haasteet sekä huoltajan ja lapsen välinen huolestuttava vuorovaikutus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lempinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/