University of Oulu

”Jokainen kohtaaminen erilaisten ihmisten välillä voi olla ’opetustuokio’ tunnetaidoista ja toisen huomioimisesta.” : tunnetaidot erityispedagogiikan opiskelijoiden kertomuksissa

Saved in:
Author: Antinkaapo, Saana1; Meriläinen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210183504
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Antinkaapo; H. Meriläinen, 2022
Publish Date: 2022-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Reviewer: Uitto, Minna
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Opettajan työ on tunnetyötä, jossa hyvät tunnetaidot ovat olennaisia. Aiemman tutkimuksen perusteella tunnetaidot auttavat yksilöä selviytymään työstään tunteiden kanssa menestyksekkäämmin. Eri teorioissa tunnetaidot määritellään eri tavoin, mutta kaikkiin eri määritelmiin sisältyy omien tunteiden tunnistaminen, tunteiden säätely ja toisten tunteiden huomioiminen. Tunteiden säätelyä ja ilmaisua voidaan pitää yhtenä merkittävänä taitona hyvän vuorovaikutuksen onnistumiseen.

Tutkimuksessa tuodaan esiin erityispedagogiikan opiskelijoiden kertomuksia tunnetaidoista. Aiemmassa tutkimuksessa erityispedagogiikan kenttä on jäänyt vähäiselle huomiolle, minkä vuoksi on tärkeää antaa tilaa erityispedagogiikan opiskelijoiden näkökulmille. Tutkimuskysymys on: Mitä erityispedagogiikan opiskelijat kertovat kertomuksissaan tunnetaidoista?

Tarkastelemme tutkielmamme teoreettisessa viitekehyksessä tunteita moninaisista näkökulmista ja tunnetaitoja painottaen erityisesti Mayerin, Caruson ja Saloveyn sekä Golemanin määritelmiä. Tarkastelukulmassamme korostuvat tunteiden ja tunnetaitojen vuorovaikutukselliset ja sosiaaliset näkökulmat sekä koulukonteksti. Lisäksi käsittelemme aiempaa tutkimusta opettajien ja opettajaksi opiskelevien tunnetaidoista. Tutkimuksemme on kerronnallinen tutkimus, jossa aineiston analyysimenetelmänä on hyödynnetty kategorista sisällönanalyysia. Aineistomme koostuu keräämistämme opiskelijoiden anonyymeistä kirjoitelmista.

Tutkimustulokset osoittavat, että erityispedagogiikan opiskelijat näkevät tunnetaidot moniulotteisena ilmiönä. Opiskelijat toivat esiin kirjoitelmissaan niin yksilöllisen, yhteisöllisen kuin kulttuurisenkin näkökulman tunnetaitoihin. Yhteistä kaikissa kirjoitelmissa on hyvien tunnetaitojen näkeminen yksilöä hyödyttävinä taitoina. Tuloksissa oli näkyvissä myös tunnetaitojen vahva vuorovaikutuksellinen puoli. Tunnetaitoja pidettiin tarpeellisina haastaviksi miellettyjen tilanteiden yhteydessä. Opiskelijat kertoivat myös paljon tunnetaitojen roolista opinnoissa. Kirjoitelmissa tunnetaidot nähtiin olennaisena osana opettajan työtä ja ammatillisuutta. Aiemmassa tutkimuksessa opettajaopiskelijat ovat nähneet opettajan työn mekaanisena ja rationaalisena, mutta tässä tutkimuksessa opiskelijat tiedostivat vahvasti työn tunnepitoisuuden. Tutkimustulosten perusteella tulevaisuudessa olisi tärkeää selvittää, mistä käsityserot tunnepitoisuudesta ja tunnetaitojen tärkeydestä opettajan työssä ovat syntyneet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Antinkaapo; Heidi Meriläinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/