University of Oulu

Peruskoulun turvallisuutta tukemassa : laadullinen tapaustutkimus koulupoliisin toiminnasta

Saved in:
Author: Kytölä, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210183505
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kytölä, 2022
Publish Date: 2022-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pihkala, Suvi-Tuulia
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Pihkala, Suvi-Tuulia
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin koulupoliisi pystyy työllään tukemaan koulun turvallisuutta, toimintaa ongelmatilanteiden käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä. Kouluissa koetaan paljon turvattomuutta, joten on tärkeää tuottaa tietoa erilaisista keinoista ja toimijoista, joiden avulla turvallisuutta tuetaan. Teoreettisen viitekehyksen pohjana on turvallisuuden ja turvattomuuden käsitteet, jotka paikannetaan koulun kontekstiin.

Koulupoliisilla tarkoitetaan poliisia, jonka työnkuva sijoittuu päätoimisesti kouluihin ja niiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Oulun alueella koulupoliisitoiminta on vakiintunutta ja Oulussa toimii kaksi päätoimista koulupoliisia. Koulupoliisin tarkoituksena on avustaa kouluja turvallisuuden ylläpitämisessä sekä edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluina, ja tutkimusaineisto koostuu kahden koulupoliisin, sekä koulun toimijoiden haastatteluista. Kerätty aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulupoliisi tukee koulujen turvallisuutta ennaltaehkäisevästi sekä reaktiivisesti. Ennaltaehkäisevissä tilanteissa koulupoliisi tulee paikalle esimerkiksi pitämään laillisuuskasvatusta tai tekemään turvallisuussuunnitelmia yhdessä koulujen kanssa. Reaktiivisessa avunannossa koulupoliisi tulee taas paikalle, kun tilanne on jo päällä. Tuloksista on nähtävissä, että koulun toimijoiden kokemukset yhteistyöstä olivat positiivisia. Koulupoliisin ja koulujen yhteistyötä myös pidetään tärkeänä osana koulun turvallisuuden tukemisessa, ja koulupoliisi nähdään kouluissa yhtenä turvallisuustyön edistäjänä. Koulupoliisi siis tukee kouluja, ja tilanteita hoidetaan moniammatillisessa yhteistyössä, jossa jokaisella osallistujalla on selkeä rooli.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Kytölä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/