University of Oulu

Koulumuistojen, ACE-kokemusten ja ylisukupolvisten taakkojen affektiiviset yhteenkietoumat

Saved in:
Author: Lempinen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210193526
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lempinen, 2022
Publish Date: 2022-10-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huuki, Tuija
Reviewer: Puuronen, Vesa
Autti, Outi
Huuki, Tuija
Description:

Tiivistelmä

Suomalaisessa yhteiskunnassa taloudellinen, sosiaalinen ja koulutuksellinen eriarvoisuus periytyy. Perheen sosioekonominen asema on yhteydessä jälkikasvun koulumenestykseen ja myöhempään elämänkulkuun. Näin ollen koulu ei voi täyttää laissa määrättyjä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtäviään tarjoamalla ainoastaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Oppilaat eivät aloita koulupolkuaan tasaveroisesta asemasta. Peruskouluissa tarvitaan enemmän ymmärrystä eriarvoisuuteen vaikuttavista mekanismeista. Kasva-tustieteessä tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ylisukupolvisten taakkojen ja ACE-kokemusten tutkimiseen.

Posthumanistisen ja uusmaterialistisen käänteen myötä sukupolvelta toiselle periytyviä tekijöitä on tarkasteltu yhä enenevässä määrin ylisukupolvisten taakkojen näkökulmasta. Ylisukupolviset taakat syntyvät, kun aiempi sukupolvi on kohdannut niin vaikeita kokemuksia, ettei niitä kyetä käsittelemään. Nämä taakat siirtyvät sukupolvien ketjussa osin sanattomasti ja tiedostamattomasti. Niillä on kyky nousta yhä uudelleen pintaan affekteina ja määrittää niitä mukanaan kantavien elämänkulkua. ACE-kokemuksia eli lapsuuden aikaisia haitallisia kokemuksia on puolestaan maailmalla tutkittu lähinnä niiden pitkittäisvaikutusten näkökulmasta. Niiden on todettu olevan yhteydessä useisiin aikuisuudessa ilmeneviin terveyden ja hyvinvoinnin ongelmiin. ACE-kokemuksiin kuuluvat lapseen kohdistunut väkivalta ja kaltoinkohtelu sekä perheen monimuotoiset ongelmat. Suomessa aihepiirin tutkimus on vasta aluillaan.

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaisia ylisukupolvisia taakkoja osallistujat kantoivat mukanaan sekä millaisia olivat näiden taakkojen, ACE-kokemusten ja koulumuistojen yhteenkietoumat. Lisäksi tehtävänä oli korostaa toivon näkökulmaa selvittämällä, millaiset tekijät toivat osallistujille turvaa ja kannattelua. Tätä työtä ovat ohjanneet feministiset posthumanistiset ja uusmaterialistiset filosofiat. Tutkielma hyödyntää etenkin näistä ammentavia affektiteorioita. Tutkimusmenetelminä herkkätuntoisen aiheen käsittelyssä on käytetty luovaa kollaasimenetelmää ja syvähaastattelua. Tutkimusaineisto on syntynyt kolmessa Oulun yliopiston FIRE-tutkimusryhmän Kaveripaja-tutkimustilassa toteutetussa sekä yhdessä etäyhteydellä toteutetussa tapaamisessa. Tutkimukseen osallistui neljä 26–47-vuotiasta naista. Teoriasidonnaista aineiston analyysia ohjasivat psykososiaaliset affektiteoriat. Tutkimustulosten mukaan osallistujat kantoivat mukanaan vaikeuksista vaikenemisen, syvän häpeän ja irrationaalisen varattomuuden pelon ylisukupolvisesti siirtyneitä taakkoja. Näiden yhteenkietoutuessa ACE-kokemuksiin ja koulumuistoihin sekä koulun arvoihin ja normeihin tulivat ilmi osallistujien kouluissaan kokemat ristiriitaiset näkyvyyden ja näkymättömyyden kokemukset. Osallistujien lapsuudessa toivoa syntyi kirjallisuuden, luonnon ja mielikuvituksen kietoumien tuottaessa reparatiivisia utopioita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Lempinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/