University of Oulu

Käyttäjän ja teknologian rooli suodatuskuplan muodostumisessa

Saved in:
Author: Ryynänen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202210243534
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ryynänen, 2022
Publish Date: 2022-10-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielman aiheena on informaatiokuplat. Informaatiokupla on internet-kriitikko Eli Pariserin kehittämä termi. Informaatiokuplalla hän tarkoitti tilaa, joka muodostuisi verkkokäyttäytymisen ja hakukoneiden käyttämän personoinnin pohjalta. Pariserin huoleksi nousi se, että yksilöity sisältö yksipuolistaisi sen, mitä yksilö näkee sivustoilla. Informaatiokuplassa henkilö saa vain sellaista tietoa, joka vastaa hänen ennakkokäsityksiään ja sen ulkopuolelle jää ristiriidassa olevat näkökulmat. Tämän hän esitti johtavan äärimmillään maailmankuvan kaventumiseen, todellisuudenkuvan vääristymiseen ja keskustelun polarisoitumiseen.

Tutkielman aiheen valintaa motivoi tietotekniikan ja tiedon rooli nyky-yhteiskunnassa. Perustellusti oli tärkeä tarkastella tätä aihetta ja sen mahdollisia vaikutuksia. Tutkielman toteuttamiseen käytettiin kirjallisuuskatsausta. Menetelmän valintaa motivoivat aiheen laajuus, sillä kirjallisuuskatsauksen avulla kyettiin tarkastelemaan ilmiöltä laajemmalta katsannolta. Aiheen materiaali noudettiin Scopus ja Google Scholar tietokannoista. Aiheeseen valittiin informaatiokuplaa, personointia ja ihmisen tiedonhakua koskevia tutkimuksia.

Tutkielman tarkoitus oli etsiä vastauksia kysymykseen käyttäjän ja teknologian roolista tietokuplan syntymiseen. Tutkimuksissa oli löydettävissä viitteitä siitä, että kuplautumista voi tapahtua internetin alustoilla. Osassa tutkimuksia oli viitteitä siitä, ettei kuplautumista tapahdu. Tutkimuksista löytyi myös viitteitä ihmisen toiminnan vaikutuksesta tietokuplan muodostumiseen. Tutkimusten löydökset olivat ristiriitaisia ja jäi avoimeksi, että kumman rooli ilmiössä on suurempi. Näyttää siltä, että molemmilla on vaikutuksensa asiaan. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan.

Tutkielma valoitti aihetta ja sitä koskevia kysymyksiä. Tutkielman tarkoituksena oli myös nostaa esille huomioita teknologian suunnittelusta, eettisyydestä ja ihmisen vuorovaikusta teknologian kanssa. Pohdinnassa mietitään aiheen todenperäisyyttä ja todettaan sen olevan mahdollisesti liioiteltu. Kuitenkaan tutkimusta ei tulisi hylätä, sillä personoidun sisällön vaikutuksia ei voida vielä tietää kunnolla ja tietoa sen vaikutuksista ihmisiin tarvitaan lisää. Rajoituksissa pohditaan aiheen laajuutta, tutkielman ja tutkimusten rajoitteita. Oli havaittavissa, että aihetta on vaikea tutkia ja syy-seurausyhteyksien löytäminen oli hankalaa ja lisäksi termien määrittelyyn liittyi myös hämmennyksiä. Aiheen tutkimusta vaikeutti myös se, ettei informaatiokuplasta ei ole tehty montaa empiiristä tutkimusta. Lisäksi tutkimusten tuloksia on vaikea yleistää. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, jotta aiheesta voisi tehdä tarkempia johtopäätöksiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Ryynänen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.