University of Oulu

”Tärkein olisi se, että opettajalla olisi riittävästi tietoa oppilaista...” : opettajien valmiuksia ja kokemuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa

Saved in:
Author: Mattila, Meritta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211013541
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mattila, 2022
Publish Date: 2022-11-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Sirkko, Riikka
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaiset valmiudet luokanopettajilla, erityisluokanopettajilla ja erityisopettajilla on kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa. Tutkielman tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia kokemuksia opettajilla on ollut psyykkisen trauman kokeneen oppilaan tai oppilaiden kanssa. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu erilaisista trauman määritelmistä, trauman vaikutuksista etenkin lapsiin ja heidän koulunkäyntiinsä ja erilaisista tukimuodoista peruskoulussa. Psyykkisen trauman kokeneet oppilaat koskettavat suurta osaa peruskoulussa työskentelevistä opettajista muun muassa vallitsevan maailmantilanteen ja oppilaiden moninaisten kotitaustojen vuoksi, jonka vuoksi aiheen tutkiminen on perusteltua. Psyykkisen trauman kokeneita oppilaita suomalaisessa peruskoulukontekstissa on myös tutkittu verrattain vähän.

Tutkielma on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin ja aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkielman aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella kesäkuussa 2022 ja tutkielmaan vastasi yhteensä 50 peruskoulussa työskentelevää opettajaa (N=50). Luokanopettajia kyselyyn vastasi 20, erityisluokanopettajia 22 ja erityisopettajia 8. Opettajista suurin osa (n=47) on kohdannut psyykkisen trauman kokeneen oppilaan peruskoulussa monesti.

Tulokset osoittavat psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden oireilun peruskoulussa olevan hyvin moninaista. Haasteet näkyvät oppilaiden psykososiaalisella puolella tai akateemisissa taidoissa. Oireet näkyvät oppilaan koulunkäynnissä muun muassa muuttuneessa käytöksessä, joka on helpommin havaittavissa. Muuttuneen käyttäytymisen lisäksi psyykkiset traumat voivat näkyä oppilaiden koulusuoriutumisessa alisuoriutumisena tai korostuneena pärjäämisenä. Oppilaan traumakokemuksen tunnistamista edesauttaa eri toimijoiden välinen tiedonsiirto ja hyvä opettaja-oppilassuhde. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajan kokemus, tuki ja työnohjaus sekä koulutus ja konsultointi edistävät opettajien valmiuksia kohdata psyykkisen trauman kokenut oppilas peruskoulussa.

Tutkielman tulokset osoittavat, että peruskoulussa työskentelevät opettajat kykenevät omalla toiminnallaan tukemaan psyykkisen trauman kokenutta oppilasta peruskoulussa, mutta opettajat kokevat tarvitsevansa enemmän tietoa ja menetelmiä. Tarve tulisi huomioida jo opettajankoulutuksessa, mutta myös kouluyhteisöissä sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Opettajien valmiuksien ja kokemusten lisäksi tulisi saada lisätutkimusta myös peruskoulussa työskentelevien rehtoreiden valmiuksista ja kokemuksista psyykkisen trauman kokeneiden oppilaiden kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meritta Mattila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/