University of Oulu

HI-DWA : human influenced dynamic window approach for shared control of a telepresence robot

Saved in:
Author: Kalliokoski, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.1 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211143567
Language: English
Published: Oulu : J. Kalliokoski, 2022
Publish Date: 2022-11-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sakcak, Basak
Timperi, Kalle
Suomalainen, Markku
Reviewer: Timperi, Kalle
Sakcak, Basak
Description:

Abstract

This thesis introduces a shared control mechanism, which allows the user to modify the path of a telepresence robot. The robot is capable of autonomously navigating to a goal predefined by the user, but the user might still want to adjust the path, for example, to go further away from other people or robots, steer away from a wall or go closer to interesting landmarks they want to see on the way. The thesis proposes Human-Influenced Dynamic Window Approach (HI-DWA), a shared control method aimed for immersive telepresence robots based on Dynamic Window Approach (DWA). The proposed method was compared with switching between autonomous navigation and manual control in a user study (N=32), where participants controlled a simulated telepresence robot in Virtual Reality (VR) using various control methods. Results showed that the users reached their goal faster using HI-DWA controller and found it less demanding and easier to use. However, preference between the two methods was split equally. Qualitative analysis revealed that a major reason for the participants that preferred switching between the two modes was the feeling of control. The study also analyzed the effect of different input methods using the HI-DWA, joystick and gesture, on the preference and perceived workload. Even though the gesture based HI-DWA was found significantly harder and more demanding to use, it was preferred more than the proposed method using joystick, or the switching.

Käyttäjävaikutteinen DWA-pohjainen etäläsnäolorobotin jaettu ohjaus

Tiivistelmä

Tämä diplomityö esittelee jaetun ohjauksen mekanismin, joka mahdollistaa käyttäjän muuttamaan etäläsnäolorobotin kulkemaa reittiä. Robotti kykenee navigoimaan käyttäjän määrittelemään määränpäähän, mutta käyttäjä saattaa haluta vaikuttaa sen kulkemaan reittiin. Esimerkiksi käyttäjä saatta haluta mennä kauemmaksi muista ihmisistä tai roboteista, kääntää kauemmaksi seinästä tai mennä lähemmäksi mielenkiintoisia kiintopisteitä, joita he haluavat nähdä reitin varrella. Diplomityö esittelee jaettuun ohjaukseen tarkoitetun HI-DWA-menetelmän, joka on suunniteltu immersiivisille etäläsnäolo roboteille ja joka pohjautuu DWA-menetelmään. Ehdotettua menetelmää verrataan menetelmää, jossa käyttäjä voi vaihdella autonomisen ja manuaalisen ohjauksen välillä. Vertailu tehtiin käyttäjäkokeessa (N=32), jossa käyttäjät ohjasivat simuloitua etäläsnäolorobottia virtuaalitodellisuudessa erilaisia ohjausmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen tulokset näyttivät, että käyttäjät pääsivät tavoitepaikkaansa nopeammin käyttäen HI-DWA-metodia ja kokivat sen helpommaksi käyttää ja vähemmän vaativaksi. Kuitenkin, kysymykseen "kumpaa menetelmää suosit"vastaukset jakaantuivat tasan. Kvalitatiivinen analyysi osoitti merkittävimmäksi syyksi autonomisen ja manuaalisen ohjauksen välillä vaihtelun suosioon käyttäjien kokema täysi hallinta robotin liikkeisiin. Tutkimus tutki myös erilaisten ohjausmenetelmien, ohjaussauvan sekä eleohjauksen, vaikutusta HI-DWA-menetelmää käyttäessä suosioon sekä koettuun työtaakkaan. Vaikka eleohjaus koettiin merkittävän verran hankalammaksi sekä vaativammaksi käyttää, melkein puolet käyttäjistä suosivat sitä verrattaessa ohjaussauvaan tai autonomian tason vaihteluun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Kalliokoski, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/