University of Oulu

Väsymyksenhallinta osana turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa

Saved in:
Author: Kaleva, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 136
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153583
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kaleva, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Reiman, Arto
Lind-Kohvakka, Salla
Reviewer: Reiman, Arto
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä tutkittiin väsymyksestä johtuvia riskejä tarkoituksena kartoittaa keinoja niiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen turvallisuusjohtamisessa. Tutkimukselle asetettiin tavoitteeksi selvittää millaisissa tehtävissä ja tilanteissa väsymysriskit ovat erityisen merkittäviä, miten niitä voidaan tunnistaa järjestelmällisesti ja mitkä ovat riskienhallinnan hyviä käytäntöjä väsymysriskien osalta. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena koostuen kirjallisuuskatsauksesta ja puolistrukturoiduista haastatteluista. Väsymys muodostaa merkittäviä riskejä henkilöille ja omaisuudelle turvallisuuskriittisillä toimialoilla erityisesti tehtävissä, joiden turvallinen suorittaminen vaatii valppautta, keskittymistä, tarkkaavaisuutta tai nopeaa reagointikykyä. Väsymys käsitetään turvallisuutta vaarantavaksi riskitekijäksi, mutta koetaan haastavaksi tunnistettavaksi, johtuen sen yksilöllisyydestä. Väsymystä voidaan järjestelmällisesti tunnistaa työtehtäviin liittyvistä kuormitustekijöistä kuten valppausvaatimuksista, vuorotyöstä, monotonisuudesta tai kompleksisesta kognitiivisesta työstä. Väsymyksen rooli voi selvitä turvallisuuspoikkeamista selvittämällä unen määrän, poikkeavan turvallisuuskäyttäytymisen, kellonajan ja palautumisajan tapahtuman aikana. Väsymystä tulee käsitellä kuten muitakin vaaratekijöitä, mutta tulosten perusteella sen huomiointi ei ole yleisesti vakiintunut tai suunnitelmallinen osa turvallisuusjohtamista. Hallintakeinoiksi soveltuvat mm. aiheesta kouluttautuminen, vuorojärjestelyn ergonomisuus, avustava teknologia, työtehtävien kierto ja työterveysyhteistyö. Tuloksia voidaan hyödyntää yrityksien turvallisuusjohtamisen kehittämisessä huomioimaan väsymys yhtenä vaaratekijänä ja ottamaan se osaksi riskienhallintaa.

Fatigue risk management as a part of occupational safety and risk management

Abstract

The aim of this study was to gather ways to identify and manage fatigue-related risks as part of risk management (RM). The research questions for the study were about finding out in which tasks fatigue-related risks are significant, how to systematically identify them and what RM methods are good practices considering fatigue-related risks. The study is a qualitative interview study consisting of a literature review and semi-structured interviews. Fatigue poses significant risks to people and property in safety-critical industries and tasks that require vigilance, concentration, attentiveness or quick reactions to execute them safely. Fatigue is perceived as a potentially safety-endangering factor, but is challenging to identify, due to its individuality. Fatigue-increasing factors can be systematically identified from job-related stress factors such as vigilance requirements, shift work, monotony or complex cognitive work. Fatigue behind occupational safety (OS) deviations is identified by analyzing the hours slept, abnormal safety behavior, time of day and recovery time during the incident. Fatigue should be treated in the same way as other risks. Fatigue’s consideration is generally not an established part of OS management. Suitable methods include raising awareness of the risks of fatigue, shift ergonomics, preventive technology, task rotation and occupational health cooperation. The results can be used in the development of companies’ OS to consider fatigue as part of RM practices.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Kaleva, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.