University of Oulu

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten riskienhallinta ja resilienssi

Saved in:
Author: Sotamaa, Tero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153586
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sotamaa, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Reiman, Arto
Kauppila, Osmo
Reviewer: Reiman, Arto
Description:

Tiivistelmä

Tämä diplomityö käsittelee liiketoiminnan riskienhallintaa ja resilienssiä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia liiketoimintaan liittyviä riskejä ja haasteita valmistavan teollisuuden pk-yritysten osalta tutkimuskirjallisuudessa esiintyy, millaisista tekijöistä organisaatioiden resilienssi koostuu sekä miten resilienssi valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä ilmenee. Tutkimuksessa pyrittiin lisäksi myös selvittämään, miten pk-yritysten johdon ja henkilöstön kyvykkyyttä tunnistaa liiketoimintariskejä voidaan kehittää sekä mitä hyötyjä pk-yritykset voivat saada tekoälyn tai digitaalisten teknologioiden soveltamisesta osana riskienhallintaa.

Diplomityö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelminä käytettiin tutkittuun tietoon perustuvaa systemaattista kirjallisuuskatsausta sekä puolistrukturoituja haastatteluja. Kirjallisuuskatsauksen kautta haettiin näkökulmia toteutettuihin haastatteluihin ja ne olivat näin toisiaan tukevia menetelmiä. Haastatteluiden avulla pyrittiin muodostamaan käsitys siitä, miten tutkimuksen tavoiteasetelman mukaiset näkökulmat ilmenevät Pohjois-Pohjanmaalla toimivissa valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä. Tärkeimpinä tuloksina diplomityössä syntyi tiedonkeruun perusteella laadittu analyysi eri liiketoimintariskeistä ja haasteista sekä analyysit organisaatioiden resilienssiin liittyvistä tekijöistä ja liiketoimintariskien tunnistamiseen liittyvien kyvykkyyksien kehittämisestä. Muina tärkeinä tuloksina syntyi analyysi siitä, mitä hyötyjä pk-yritykset voivat saada tekoälyn ja digitaalisten teknologioiden soveltamisesta osana riskienhallintaa sekä miten niiden hyödyntäminen ilmenee valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä. Diplomityö toteutettiin Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön toimeksiannosta.

SME risk management and resilience in manufacturing industry

Abstract

This Master’s thesis discusses various aspects related to business risk management and resilience. This research aimed to examine what kind of business-related risks and challenges for SMEs in the manufacturing industry appear in the research literature, what factors organizational resilience consists of, and how resilience manifests itself in SMEs operating in the manufacturing industry. In addition, the research also sought to examine how the capabilities of SME management and personnel to identify business risks can be developed, and what benefits SMEs can get from the application of artificial intelligence or digital technologies as part of risk management.

The Master’s thesis was undertaken as a qualitative study by systematic literature review and semi-structured interviews as research methods. Through the literature review, perspectives were also sought for the interviews and they were thus mutually supporting methods. The interviews aimed to develop an understanding of, how the perspectives related to the goal setting of this research are manifested in SMEs operating in the manufacturing industry in Northern Ostrobothnia. The most important results of the thesis were an analysis of various business risks and challenges based on data collection, as well as an analysis of factors related to the resilience of organizations and the development of capabilities related to identifying business risks. Other important results were an analysis of what benefits SMEs can get from the application of artificial intelligence and digital technologies as part of risk management, and how their utilization manifests itself in SMEs in the manufacturing industry. The Master’s thesis was commissioned by the Industrial Engineering and Management research unit of the University of Oulu.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tero Sotamaa, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/