University of Oulu

Laitureiden tekniset vaatimukset

Saved in:
Author: Syri, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153587
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Syri, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niemi, Antti
Reviewer: Niemi, Antti
Description:

Tiivistelmä

Työssä perehdyttiin tyypillisten Väyläviraston ja ELY- keskuksen laituri- ja satamarakenteiden suunnittelun ja mitoituksen tämänhetkiseen tilanteeseen. Työn tavoitteena oli selkeyttää mitoitus- ja suunnitteluperusteita ja koota ne yhteen. Ohjeen avulla rakennesuunnittelijan on helpompi määrittää pääasialliset mitoituskuormat laiturirakenteille ja myös mitoittaa rakenne. Lisäksi työssä käsitellään tyypillisimpiä laitureiden rakennusmateriaaleja ja niiden vaatimuksia.

Työssä pyrittiin selvittämään laitureihin ja niiden osiin kohdistuvia kuormia. Aikaisempien tutkimusten ja mitoitusohjeiden pohjalta arvioitiin mitoitusperusteiden ajantasaisuutta ja pyrittiin myös selkeyttämään, kuinka ohjeita sovelletaan laiturihankkeille. Tavoitteena oli myös antaa mahdollisia mitoitusmenetelmiä eri rakenteille ja rakenneosille.

Työ on pääasiassa teoriakatsaus. Työ kattaa pintapuolisesti yksinkertaisten laitureiden koko suunnittelu- ja mitoitusprosessin ja niihin vaikuttavat tekijät. Aiheen laajuuden takia ohje ei ole kovin syvällinen, joten tämän työn kanssa tulee käyttää myös muita aiheeseen liittyviä ohjeita suunnittelun apuna. Tutkimusmenetelminä hankittiin tutkimusaineistoa ja -kirjallisuutta aiheesta vahvan teoriapohjan saamiseksi. Pääasiallista aineistoa ovat tietokannoista löytyvät tieteelliset artikkelit, verkkosivustot, rakennusalan järjestöjen tuottamat aineistot ja eurokoodit.

Technical requirements for piers

Abstract

In the work, the current situation of the designing and planning of typical wharf and port structures of the Finnish Transport Infrastructure Agency and ELY Centre was studied. The purpose of the work was to clarify the designing and planning principles and bring them together. With the help of the guide, it is easier for the structural designer to determine the main design loads for pier structures also to calculate the structure. In addition, the work deals with the most typical pier construction materials and their requirements.

The work aimed to find out the loads on the piers and their parts. Based on previous studies and design guidelines, the up-to-datedness of the designing criteria was assessed, and an effort was also made to clarify how the guidelines are applied to wharf projects. The goal was also to provide possible design methods for different structures and structural parts.

The work is mainly a theory review. The work superficially covers the entire design and planning process of simple piers and the factors affecting them. Due to the scope of the topic, the instructions are not very in-depth, so other instructions related to the topic should also be used with this work as a planning aid. As research methods, research material and literature on the subject were acquired to obtain a strong theoretical base. The main material is scientific articles found in databases, web pages, materials produced by construction industry organizations and Eurocodes.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Syri, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/