University of Oulu

Kiinteistöjen ja talonrakennuksen hiilineutraaliuden nykytila ja kehitys Suomessa

Saved in:
Author: Lindholm, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153590
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lindholm, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pongracz, Eva
Pulkkinen, Jari Matti Mikael
Reviewer: Pongracz, Eva
Pulkkinen, Jari Matti Mikael
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tehdä katsaus suomalaiseen kiinteistö- ja talonrakennusalaan ja selvittää alan toimijoiden jo tehdyt toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi sekä aikeet toimenpiteiden tekemiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi työ perehtyy siihen, mitä tavoitteita alan toimijoilla on hiilineutraaliuden suhteen ja sisältävätkö tavoitteet kompensointia. Työn tavoitteena oli myös selvittää, millaista päästökehitystä voidaan ennustaa kiinteistö- ja talonrakennusalla sekä onko päästökehityksen taso riittävä verrattuna Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja käytettävissä olevaan hiilibudjettiin.

Diplomityön alussa on tehty kirjallisuuskatsaus, jonka jälkeen kerrotaan tehdystä kyselytutkimuksesta. Kysely toteutettiin elokuun ja syyskuun aikana 2022 kyselylomakkeen avulla. Yhteensä kyselylomake lähetettiin 57 organisaatiolle, joista kyselyyn vastasi 40 organisaatiota. Näin ollen kyselytutkimuksen vastausprosentti oli hyvä, hieman yli 70 prosenttia. Tulosten analyysimenetelmänä toimi sisällönanalyysi.

Kyselytutkimuksen perusteella suomen kiinteistö- ja talonrakennuksen ala on suurimmalta osin tietoinen organisaatioiden toiminnasta aiheutuneista päästöistä. Lisäksi suurin osa kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä ilmoitti sitoutuneensa johonkin päästövähennysohjelmaan tai tavoitteeseen. Ahkerimmin sitoumuksia olivat tehneet rakennuttajat ja kiinteistönomistajat sekä rakennusliikkeet. Sen sijaan päästövähennystavoitteiden sisällöissä oli suuria eroja ja valitettavan usean organisaation osalta tavoite jäi laadultaan keskimääräiseksi tai heikoksi. Yleisesti materiaalivalmistajat tavoittelevat 45 prosentin päästövähennystä vuoteen 2035, rakennusliikkeet 65 prosentin vähennystä ja kiinteistöomistajat sekä rakennuttajat lähes täyttä hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Kompensaatioita oli toteuttanut vain muutama organisaatio, eikä moni organisaatio aikonut toteuttaa niitä tulevaisuudessa. Sektoreittain tarkasteltuna huomataan, että vain betonituotevalmistajat sekä rakennuttajat ja kiinteistönomistajat olivat kompensoineet päästöjä.

Työn tulokset antavat hyvän yleiskuvan kiinteistö- ja talonrakennusalan hiilineutraaliuden nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Organisaatiot ovat tietoisia alan tärkeästä roolista koko Suomen päästövähennystavoitteiden suhteen ja kaikki kyselyyn vastanneet yritykset olivat tehneet jo hiilineutraalius- tai päästövähennystoimenpiteitä. Tämän työn avulla huomataankin, että nykyiset toimet eivät ole riittäviä suhteessa Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali 2035 tai puolentoista asteen budjettiin. Tämän työn tuloksia voidaankin käyttää yleisesti kuvaamaan alan nykyistä tilannetta hiilineutraaliuden suhteen. Yritysten asettamat tavoitteet antavat suuntaviivoja alan päästökehityksestä tulevaisuudessa. Työn avulla saatiin arvokasta tietoa alan toimijoiden ymmärryksestä ja asenteista, mutta myös merkittävimmistä haasteista hiilineutraaliuteen liittyen.

Current state and development of carbon neutrality in real estate and building construction sector in Finland

Abstract

The aim of this research was to have an overview of the Finnish real estate and building industry, to find out what measures have already been taken by organizations to reduce emissions, and what measures they intent to take in the future. In addition, the goal of this research was to find out what targets the organizations have regarding carbon neutrality and whether those targets include compensations. The goal of this research was also to find out what kind of emission development can be predicted in real estate and building sector, and whether the level of emission development is sufficient compared to Finland’s goal of being carbon neutral by 2035 and the available carbon budget.

The first part of this research is a literature review, and the second part presents the results of a survey. The survey was carried out between August and September 2022. In total, the questionnaire was sent to 57 organizations, of which 40 organizations answered. Thus, the response rate was good, a little over 70 percent. As an analysis method, content analysis was used.

Based on the survey, the Finnish real estate and building sector is mostly aware of the emissions caused by their activities. In addition, most of the companies that responded to the survey stated that they were committed to some emission reduction program or goals. Property owners and construction companies were more active to make commitments. However, there were many differences in the content of the emission reduction targets. For several organizations, the quality of their targets was average or weak. In general, material manufacturers aim at a 45 percent reduction of emissions by 2035, construction companies a 65 percent reduction, and property owners aim at carbon neutrality by 2035.

Only a few organizations had implemented compensations so far, and not many organizations planned to implement them in the future either. Looking at each sector, it was noted that only concrete product manufacturers and property owners had compensated emissions. The results of this research provide an overview of the current situation and the future of carbon neutrality in the real estate and building sector. Organizations are aware of the importance of their sector’s role, in relation to the Finnish carbon neutrality objectives. All the companies that responded to the survey had already taken measures toward carbon neutrality or emission reduction. The outcome of this research is that the current actions are insufficient in terms of Finland’s carbon neutrality objective by 2035 and stay within the 1,5 degrees warming trajectory.

The results of this research can provide and overview of the current situation of the real estate and building sector in terms of carbon neutrality. The goals set by the companies are indicative of the direction, of emission development of the sector. This research provide valuable information about the understanding and attitudes of the actors in the field, and about the most significant challenges related to carbon neutrality.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Lindholm, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/