University of Oulu

Kide : talvi suunnittelun lähtökohtana

Saved in:
Author: Sirola, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 29.5 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153593
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Sirola, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Vuodenaikana talvi koetaan usein negativisena: kylmä ilma, sankka lumisade ja pitkä pimeän aika eivät kuulosta houkuttelevilta. Talvessa on kuitenkin paljon potentaalia, mikäli se vain osataan hyödyntää. Kun talven olosuhteita käytetään arkkitehtisuunnitelun lähtötekijöinä ja sen hyviä puolia korostetaan, voidaan talvi kääntää positiviseksi.

Diplomityöni ”Kide — talvi suunnittelun lähtökohtana” on kaksiosainen. Ensimmäinen osa eli selostusosa perehtyy bioklimaatiseen suunnitteluun yleisellä tasolla. Sen jälkeen työ syventyy talven käsitteeseen sekä erilaisiin talvisuunnittelun keinoihin. Suunnitteluratkaisuja pohditaan pääasiassa rakennussuunnittelun näkökulmasta ja pientalon mitakaavassa. Yleisestä pohjoisen pallon puoliskon tarkastelusta edetään lopulta rakennussuunnitelmaan Levin Utsuvaaraan.

Suunnitelmassa on käytety lähtökohtana talven olosuhteita ja hyödynnetty sen luomia puitteita. Rakennuspaikan ilmasto- ja ympäristöolosuhteet ovat asettaneet raamit suunnitelman konseptille. Lopputuloksena on mittakaavaltaan ja muotokieleltään Utsuvaaraan sopeutuva loma-asunto, johon on tuotu kuitenkin hieman perinteisestä arkkitehtuurista poikkeavaa ilmettä, ilmastolähtöisen suunnitelun ehdoilla. Rakennus korostaa talven ainutlaatuisia ominaisuuksia ja minimoi sen haitat arkkitehtonisin keinoin.

Kide : winter as the base for designing

Abstract

Winter is often experinced as negative: cold climate, blizzards and long darkness don’t attract people. However, winter has also a lot of potential, if you only know how to utilize it. When winter conditions are the base for designing and its good aspects are highlighted, winter can be turned into a positive through means of architecture.

My master’s thesis ”Kide — winter as the base for designing” has two parts. The first part introduces bioclimatic planning on a general level. After that, the work enter into the idea of winter and various methods for winter designing. Design solutions mainly focus on building design and the scale is for small residental buildings. From the extent of the northern hemisphere, the work finally proceed to the architectural design plan for Utsuvaara in Levi.

The plan has used winter conditions as the base for designing. The climatic and environmental conditions of the site have set the frames for the consept of the plan. The result is an apartment that integrates to Utsuvaara, but has a design which differs from the traditional architecture, under the terms of climateoriented design. The building highlights the unique qualities of winter and minimizes its disadvantages through architectural means.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Sirola, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.