University of Oulu

Yhdyskuntasuunnittelun oikeutus ja suhde kasvuun supistuvassa kontekstissa

Saved in:
Author: Saviaro, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 224
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211153594
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saviaro, 2022
Publish Date: 2022-11-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hirvonen-Kantola, Sari
Reviewer: Luusua, Aale
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kriittisesti yhdyskuntasuunnittelun suhdetta kasvuun supistuvassa kontekstissa, tutkia yhdyskuntasuunnittelun oikeutustapoja ja niiden suhdetta kasvuun sekä tunnistaa mahdollisia kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun supistuvaan kontekstiin aiheuttamia haasteita. Keskiössä on muodostaa tarkastelukehys, joka mahdollistaa yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen analysoimisen.

Pyrkimyksenä on myös samalla löytää uusia näkökulmia yhdyskuntasuunnittelun tarkasteluun supistumisen tilanteessa. Lisäksi tarkoituksenani on lisätä ymmärrystä supistuvan kontekstin yhdyskuntasuunnittelusta ja siihen liittyvien haasteiden moninaisuudesta sekä tuoda esiin vastuuta, joka liittyy yhteisen ympäristön suunnitteluun.

Tutkimuksen taustalla on tunnistettu tarve tarkastella supistuvien kuntien kehittämistä kasvukontekstista poikkeavalla tavalla. Kiihtyvä kaupungistumiskehitys tarkoittaa kasvavien kaupunkien lisäksi supistuvia seutuja ja samalla yhteiskunnallinen kehitys korostaa kilpailullisuutta ja kasvukontekstia. Myös yhdyskuntasuunnittelu on esitetty kasvuriippuvaisena liittyen sekä väestön- että talouskasvuun. Lisäksi sen sopivuutta supistuvaan kontekstiin on kyseenalaistettu. Kasvuriippuvaisuuden tunnistaminen keskeiseksi piirteeksi yhdyskuntasuunnittelussa herättää kysymyksen, miten suunnitelmat oikeutetaan supistuvassa kontekstissa ja onko taustalla kasvun tavoittelu.

Työ jakautuu yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvaisuuden, oikeutuksen ja kasvusuhteen sekä kasvuriippuvaisuuden supistuvaan kontekstiin aiheuttamien haasteiden tarkasteluun. Ensin tarkastelen kirjallisuuskatsauksen avulla yhdyskuntasuunnittelun kasvuriippuvuutta suhteessa talous- ja väestönkasvuun, jonka jälkeen keskityn yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen tutkimiseen kirjallisuudesta löytyneiden kolmen erilaisen suunnittelun lähestymistavan kautta. Tutkimuksen tuloksena on tarkastelukehikko, joka mahdollistaa yhdyskuntasuunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen analysoimisen useampaa teoreettista näkökulmaa hyödyntäen, sekä lähestymistapojen vertailun kautta muodostetut uudet erityisesti Suomen yhdyskuntasuunnittelun kontekstiin kohdistetut lähestymistavat. Lopuksi kokoan ja jäsennän tutkimuksen aineistosta tunnistamani kasvuriippuvaisen yhdyskuntasuunnittelun muodostamia haasteita yhteen tarkastelukehikon tueksi.

Keskeistä tässä tutkimuksessa on tulosten esittäminen tarkastelukehikon muodossa. Sen tarkoituksena on tarjota työkalu, jolla tehdä tapaustutkimusta: analysoida yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapoja ja erityisesti yhdyskuntasuunnittelun oikeutusta ja kasvusuhdetta todellisissa suunnittelutapauksissa. Tulosten voidaan nähdä myös osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen keskusteluun liittämällä suunnittelun lähestymistavat supistuvaan kontekstiin sekä suunnittelun oikeutuksen ja kasvusuhteen tarkasteluun. Käytännön suunnittelutyöhön tutkimus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella suunnittelun oikeutusta ja kasvusuhdetta sekä tietoa erilaisista lähestymistapojen tarjoamista mahdollisuuksista suunnittelutyön tueksi supistuvassa kontekstissa.

Justification and relation to growth of urban planning in shrinking context

Abstract

The aim of this study is to critically examine the relationship of urban planning to growth in a shrinking context, to investigate the ways of justifying urban planning and their relation to growth, and to identify possible challenges caused by growth-dependent urban planning in a shrinking context. The focus is to create a framework that enables analysis of the justification and the growth relation of urban planning. The effort is at the same time to find new perspectives for viewing urban planning in the situation of shrinkage. In addition, my purpose is to increase understanding of urban planning in shrinking context as well as the variety of challenges associated with it, and to highlight the responsibility associated with planning a shared environment.

The research is based on the identified need to look at the development of shrinking municipalities in a different way from the context of growth. Accelerating urbanization means not only growing cities, but also shrinking regions, and at the same time societal development emphasizes competitiveness and the growth context. Urban planning has also been presented as growth-dependent in relation to both population and economic growth. Furthermore, its suitability for the shrinking context has been questioned. Recognizing growth-dependence as a key feature in community planning raises the question of how to justify plans in a shrinking context, and whether the pursuit of growth is the underlying reason.

The work is divided into the examination of urban planning’s growth-dependency, justification and growth relatedness, and the challenges caused by growth-dependency in a shrinking context. First, with literature review, I examine the growth-dependency of urban planning in relation to economic and population growth, after which I focus on investigating the justification of urban planning and the growth relatedness through three different planning approaches found in the literature. The result of the research is a review framework that enables analysis of the justification of urban planning and growth relatedness using several theoretical perspectives, as well as new approaches formed through the comparison of approaches, especially targeted at the context of Finnish urban planning. Finally, I collect and analyse the challenges posed by growth-dependent urban planning in a shrinking context that I have identified from the research material to support the framework for analysis.

Presentation of the results in the form of a framework is central to this research. Its purpose is to provide a tool with which to conduct case studies: to analyse urban planning approaches and especially the justification and growth relatedness of urban planning in real planning cases. The results can also be seen to contribute to the discussion of urban planning research by connecting planning approaches to a shrinking context and examining planning justification and growth. For practical planning work, the research offers the opportunity to examine the justification and growth relation of planning, as well as information on the possibilities offered by different approaches to support planning work in shrinking context.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Saviaro, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/