University of Oulu

Lasten sukupuoliroolien ja sukupuolisensitiivisyyden näkyminen ja näkymättömyys varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Pöyhtäri, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211213616
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Pöyhtäri, 2022
Publish Date: 2022-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään varhaiskasvatuksessa lapsiin kohdistuvia sukupuolirooleja, sukupuoliroolien esiintymistä, muodostumista ja vaikutuksia varhaiskasvatusympäristössä sekä sukupuolisensitiivisyyden merkitystä varhaiskasvatustoiminnassa. Keskeisenä tavoitteena on tiedon lisääminen näkyvistä ja piiloisista sukupuolirooleista varhaiskasvatusympäristössä, jotta sukupuoliroolien havaitsemisesta ja tarkastelusta tulisi tulevaisuudessa tietoista, tavoitteellista, jatkuvaa ja systemaattista toimintaa. Tätä kautta tutkielman yhtenä päämääränä on osallistua tasa-arvotyöhön tuomalla yhteen tietoa, jolla vahvistetaan lasten sukupuolisensitiivistä ja tasa-arvoista kohtelua varhaiskasvatuksessa.

Sukupuoli on merkittävä tekijä yksilön elämässä, jonka määrittely ja rakentaminen alkaa varhaisesta lapsuudesta ja jatkuu koko elämän. Sukupuolen määrittelyyn osallistuvat yksilö itse, hänen ympäristönsä ja kyseisen ympäristön ihmiset. Suomessa on 1970-luvulta asti alettu kiinnittää huomiota sukupuolittaviin käytäntöihin kasvatuksessa. Aihe on ajankohtainen yhä tänä päivänä ja useat lapsia sukupuolittavat ja sukupuolirooleja ylläpitävät tavat ovat edelleen tiedostamattomia. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritetty tavoite, joka pohjautuu varhaiskasvatuslakiin.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana ja integroivana kirjallisuuskatsauksena, jossa tutkittavaa ilmiötä kuvataan monipuolisesti ja ilmiön ominaisuuksia luokitellen. Tutkielma pohjautuu tutkimusaineistoon, joka on koottu 2000-luvulla julkaistusta kotimaisesta ja kansainvälisestä tieteellisestä tutkimuskirjallisuudesta sekä muista asiakirjoista ja julkaisuista. Keskeisimpinä tutkimuksen tuloksia ovat sukupuolen ja sukupuoliroolien sekä kasvattajien ja ympäristön huomionarvoinen vaikuttavuus siihen, miten lapsen tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi varhaiskasvatuksessa sekä kasvattajien ja kasvatusympäristön suuri rooli sukupuoliroolien tai sukupuolisensitiivisyyden toteutumisessa varhaiskasvatuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Pöyhtäri, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/