University of Oulu

Tuotehallinnan paradoksit

Saved in:
Author: Kemppanen, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211223626
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kemppanen, 2022
Publish Date: 2022-11-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Härkönen, Janne
Mustonen, Erno
Description:

Tiivistelmä

Tuotehallinta eli tuotteiden johtaminen on keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa. Se vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti yrityksen eri toimintoihin ja yksiköihin. Paradoksit ovat yksinkertaisimmillaan epäloogisuuksia tai ristiriitoja, ja niitä voidaan havaita arkielämässä, mutta myös yritysmaailmassa.

Työn tavoitteena oli löytää kirjallisuudesta tuotehallintaan liittyviä paradokseja sekä syntetisoida niitä tehdyn tutkimuksen pohjalta. Kandidaatintyön tutkimusmenetelmä oli kirjallisuuskatsaus, jossa pyrittiin selittämään tärkeimmät tuotehallintaan liittyvät termit ja aihealueet. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin paradoksien teoriaa sekä tuotiin esiin yritysmaailmaan ja ennen kaikkea tuotehallintaan liittyviä kirjallisuudesta löytyneitä paradokseja. Työn loppuosiossa syntetisoitiin tämän tutkimuksen pohjalta uusia paradokseja.

Tärkeimpänä tuloksena huomattiin, että systemaattisen tuotehallinnan toteuttaminen voi haitata tuotekehitystä varsinkin silloin, kun tuotekehityksessä tarvitaan innovointia. Systemaattinen tuotehallinta voi lisätä rajoituksia tuotekehitykseen, mikä mahdollisesti heikentää luovaa innovointia. Lisäksi tuloksena havaittiin, että asiakasvaatimusten mukaan toiminen ei aina välttämättä ole järkevää, vaikka yleisesti näin ajatellaankin.

Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää tuotehallinnan toteutuksessa ja varsinkin tuotekehityksessä. Esimerkiksi yrityksen tuotehallintapäällikkö voi hyötyä saaduista tuloksista huomioimalla ne oman yrityksensä tuotehallinnan toteutuksessa.

Paradoxes of product management

Abstract

Product management is an important part of a company’s business. It has a very broad impact on a company’s various functions and units. Paradoxes are, at their simplest, illogicalities or contradictions, and they can be seen in everyday life, but also in the corporate world.

The aim of the bachelor’s thesis was to find paradoxes related to product management from literature and synthesize them based on the research carried out by myself. The research method of the bachelor’s thesis was a literature review, where I tried to explain the most important terms and subject areas related to product management. In addition, the review discussed the theory of paradoxes and introduced few paradoxes of the corporate world and product management found in the literature. At the end of the thesis, new paradoxes were synthesized based on this literature review.

The most important result was that the implementation of systematic product management can hinder product development, especially when a lot of innovation is needed. Systematic product management adds restrictions to the product development, which can weaken creative innovation. In addition, it was found that acting according to customer’s requirements is not always reasonable, even though if it is generally thought so.

The results of the research can be used in the implementation of product management and especially in product development. For example, a company’s product manager can benefit from the results by utilizing them in the product management.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Kemppanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/