University of Oulu

Sivu kääntyy -opetuskokonaisuus osana alakouluikäisten turvataitokasvatusta

Saved in:
Author: Immonen, Emmi1; Trudova, Anastasia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211223627
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Immonen; A. Trudova, 2022
Publish Date: 2022-11-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huuki, Tuija
Puutio, Eveliina
Reviewer: Puutio, Eveliina
Huuki, Tuija
Description:

Tiivistelmä

Koulukontekstissa turvataitokasvatuksen näkökulmasta merkittäviä ovat lasten väliset vertaissuhteet, joihin kietoutuu satuttavaa toimintaa, kuten häirintää. Turvataitokasvatuksen avulla pyritään edistämään lasten sosiaalisissa suhteissa ilmenevää turvallisuutta ja sen kokemusta. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on perehtyä Oulun yliopiston tutkimushankkeen luomaan Sivu kääntyy -opetuskokonaisuuteen osana alakouluissa toteutettavaa turvataitokasvatusta.

Tässä tutkielmassa selvitämme Sivu kääntyy -opetuskokonaisuuden kytkeytymistä alakouluikäisten turvataitokasvatukseen perehtymällä sen reunaehtoihin sekä tutkimalla, mihin turvataitokasvatuksen sisältöihin se linkittyy lasten jakamia kokemuksia tarkasteltaessa. Tarkoituksenamme on tarjota tutkittu ja viimeistelty työkalu turvataitokasvatuksen toteuttamisen tueksi kasvatusalan ammattilaisille.

Laadullisin menetelmin toteutettu tutkielmamme hyödyntää monimenetelmäistä tutkimusstrategiaa, jossa yhdistyvät yhteistoiminnalliset luovat ja taidelähtöiset menetelmät. Aineisto on kerätty keväällä 2022 eräässä pohjoissuomalaisessa alakoulussa kahdessa 4. luokassa. Aineisto koostuu lasten tuottamista muistilapuista ja kirjan sivuista sekä osallistavan havainnoinnin pohjalta luoduista kenttämuistiinpanoista. Tutkimusaineisto on analysoitu hyödyntäen aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä sekä teemoittelua. Turvataitokasvatuksen pedagogisen vakiintumattomuuden sekä tutkimuksellisen tuoreuden vuoksi loimme turvataitokasvatusmateriaalien pohjalta sisältöjaottelun, jonka puitteissa tutkimme mihin turvataitokasvatuksen sisältöihin opetuskokonaisuus kiinnittyy.

Tuloksista käy ilmi, että Sivu kääntyy -opetuskokonaisuus kytkeytyy lasten jakamien kokemusten perusteella erityisesti vuorovaikutus- ja käyttäytymistaitojen sekä selviytymistaitojen sisältöalueisiin. Lasten kokemukset kietoutuivat muun muassa yhteistyön tekemiseen, luotettavuuteen, rakentavaan kommunikointiin sekä rajojen kunnioittamiseen. Reunaehtojen puitteissa opetuskokonaisuuden mahdollisuudet painottuvat sen joustavuuteen, taidelähtöisyyteen sekä muokattavissa oleviin tuokioihin. Haasteita puolestaan esiintyi erityisesti tuokioiden toistuvuudessa sekä keskustelutehtävissä.

Tutkielmamme hyödyt kulminoituvat lasten turvallisuuden sekä oikeuksien toteutumisen edistämiseen. Lisäksi tartumme rohkealla tavalla vähäntutkittuun tutkimuskenttään kehittämällä alakoulujen turvataitokasvatusta. Tutkielmamme avulla luomme uutta teoriapohjaa turvataitokasvatusmateriaalien sisällöistä sekä tutkimme keinoja, joiden puitteissa turvataitokasvatuksen teemoja voidaan lähestyä taidelähtöisten menetelmien avulla yhdessä lasten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Immonen; Anastasia Trudova, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.