University of Oulu

Opiskelijatapahtumien merkitys yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisössä

Saved in:
Author: Lehtiniemi, Olli1; Walta, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211243633
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Lehtiniemi; L. Walta, 2022
Publish Date: 2022-11-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Puuronen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Yhteisöllisyys kiinnittää korkeakouluopiskelijat opiskelijayhteisön jäseniksi, ja se on yksilön hyvinvoinnin sekä opinnoissa jaksamisen kannalta merkittävä asia. Joka neljäs korkeakouluopiskelija kertoo, ettei tunne kuuluvansa opiskelijayhteisöön, ja osalle opiskelijoista opiskelu muodostuu yksinäiseksi puurtamiseksi ilman opiskelua tukevia sosiaalisia suhteita tai opiskeluyhteisöön kuulumisen tunnetta. Korkeakoulumaailmassa on syytä pyrkiä keksimään keinoja lisätä opiskelijoiden kokemaa yhteisöllisyyttä.

Tässä tutkimuksessa haluamme selvittää, millainen vaikutus opiskelijatapahtumilla on yhteisöllisyyteen opiskelijayhteisössä. Tutkimuskysymyksinä tutkimuksessa toimivat 1) Miten luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden käsitteen? 2) Millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on opiskelijatapahtumien merkityksestä yhteisöllisyydelle opiskelijayhteisössä? Tässä tutkimuksessa opiskelijayhteisöllä viitataan kokonaisuuteen, joka sisältää korkeakouluyhteisön, ainejärjestöyhteisön sekä pienryhmäyhteisön.

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka lähestymistapana sekä aineiston analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografista tutkimusmenetelmää. Tutkimme luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten kirjoa, emmekä etsineet tutkimuskysymyksiimme absoluuttista totuutta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijaa. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla heinäkuussa 2022 etäyhteyksin.

Luokanopettajaopiskelijat käsittävät yhteisöllisyyden yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunteena sekä positiivisena ilmapiirinä yhteisön sisällä. Lisäksi yhteisöllisyys käsitetään yhteisön yhteiseksi toiminnaksi sekä yhteisön jäsenten omaksi aktiivisuudeksi yhteisössä. Heidän käsityksensä mukaan opiskelijatapahtumat lisäävät opiskelijayhteisön jäsenten kokemaa yhteisöllisyyden tunnetta, sillä niissä vietetään aikaa muiden opiskelijayhteisön jäsenten kanssa ja tiivistetään yhteisöä yhteisen tekemisen sekä yhteisten kokemusten kautta.

Tutkimuksemme osoitti, että opiskelijatapahtumat luovat yhteisöllisyyttä opiskelijayhteisöön, ja opiskelijatapahtumat toimivat hyvänä keinona lisätä yhteisöllisyyden kokemuksia opiskelijayhteisössä. Opiskelijatapahtumat eivät kuitenkaan itsessään takaa yhteisöllisyyden tunnetta, ja vain turvalliseksi koetussa tapahtumassa yhteisöllisyyden tunteen syntyminen on mahdollista. Opiskelijatapahtumia on tutkittu hyvin vähän yhteisöllisyyden näkökulmasta, ja tutkimuksemme tulokset valottavat opiskelijatapahtumien positiivista merkitystä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnille yhteisöllisyyden tunteen lisääntymisen kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Lehtiniemi; Laura Walta, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/