University of Oulu

Pianosovellukset harjoittelun apuna

Saved in:
Author: Koivisto, Erkki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202211303645
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koivisto, 2022
Publish Date: 2022-12-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alavesa, Paula
Description:

Tiivistelmä

Pianosovelluksia käytetään tänä päivänä paljon omatoimisen pianonsoiton harjoittelun apuna ja myös pianon pedagogiikan apuvälineenä. Tässä työssä tutkitaan, miten mobiililaitteissa toimivat pianosovellukset ja Quest 2:lla toimivat lisättyä todellisuutta eli AR-teknologiaa hyödyntävät pianosovellukset pelillistävät pianonsoittoa, ja miten ne voivat helpottaa pianonsoiton harjoittelua. Pelillistäminen on sitä, että peleistä tutut elementit tuodaan ei-pelilliseen ympäristöön.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan kirjaalisuuden ja opetuspelien avulla kartoitustutkimuksessa, mitä kaikkea pelillisyyteen ja lisättyyn todellisuuteen liittyy pianonsoiton ja pianon pedagogiikan kannalta. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkitaan ja vertaillaan kymmentä erilaista pianosovellusta, ja tehdään niistä yhteenveto pelillisyyden ja pianon pedagogiikan kannalta.

Tässä tutkimuksessa käy ilmi, että pianosovellukset pelillistävät ja helpottavat pianonsoittoa monilla eri tavoin. Sovellukset voivat seurata ja havainnoida käyttäjän toimintaa, sekä havainnoida ja helpottaa musiikin notaation lukemista. Yksi tapa helpottaa notaation lukemista on notaation havainnoiminen peleistä tutun Beatmania-näkymän avulla. Toisaalta notaation lukemista voi helpottaa play headin tai kursorin käytöllä, sekä väreillä ja muilla visuaalisilla tehosteilla. Pianosovellukset voivat opettaa käyttäjäänsä soittamaan, tai ne voivat tehdä harjoituksen niin helpoksi ymmärtää, että pelaaja voi soittaa ymmärtämättä musiikista tai teoriasta mitään. Tässä työssä todetaan, että teknologian avulla voi parantaa pianonsoiton oppimiskokemusta, ja sitouttaa ja motivoida käyttäjää harjoittelemaan. Sovellukset tarjoavat hyvän apuvälineen instrumentin opetteluun. Tutkimus toteaa myös, että ammattitasolle vaadittavaan osaamiseen tarvitaan aina pitkäjänteistä työtä. Pelkästään pelejä ja sovelluksia hyödyntämällä tällaisia tavoitteita voi olla hankalaa saavuttaa. Tämä tutkimus kuitenkin toteaa, että pianosovelluksista voi olla suurta hyötyä pianon harjoitteluun, ja niitä on hyvä kehittää lisää.

Piano applications that help you to practice

Abstract

Today piano applications are used a lot for self-paced piano playing practice and for piano pedagogy. This work examines how piano applications that work on mobile devices and applications that use AR technology (augmented reality) that work on Quest 2 gamify piano playing, and how they can facilitate piano playing practice. Gamification is described as bringing familiar elements from games into a non-gaming environment.

This research uses literature to investigate gamification and augmented reality in terms of piano playing and piano pedagogy. In addition, this study examines and compares ten different piano applications, and summarizes them in terms of gamification and piano pedagogy.

This research shows that piano applications make piano playing gamified and easier in many different ways. Applications can monitor and observe the user’s actions, and make it easier to read the musical notation. One way to make notation reading easier is to show the notation using the familiar Beatmania view from games. On the other hand, reading the notation can be made easier by using the play head or cursor, as well as with colors and other visual effects. Piano applications can teach their users how to play, or make the exercise so easy to understand that the player can play without knowledge of music or theory. The work states that technology can improve the learning experience of playing the piano, and engage and motivate the user to practice. The applications offer a good aid for learning the instrument. This mapping study also states that longterm work is always needed to acquire the skills required for a professional level. It can be difficult to achieve such goals by using games and applications alone. However, this study states that piano applications can be very useful for practicing the piano, and it is good to develop them further.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erkki Koivisto, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/