University of Oulu

Faniuden vaikutukset nuorten minuuteen musiikkikasvatuksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Kukkonen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212023651
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Kukkonen, 2022
Publish Date: 2022-12-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on musiikkifanius ja sen vaikutukset nuorten minuuteen ja musiikinopetukseen. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: Miten fanius vaikuttaa nuorten minuuteen? sekä Miten opettaja voi huomioida nuorten faniuden musiikintunnilla? Tutkielmassa pyrin selittämään faniuden vaikutuksia nuorten minuuteen nykykulttuurissa, jossa idolit ovat merkittäviä samaistumisen kohteita ja roolimalleja nuorten elämässä.

Olen tehnyt tutkielmani kuvailevana, täsmällisemmin sanottuna narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on antaa kattava yleiskäsitys aiheesta aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella. Tarkastelen tässä tutkielmassa faniutta ilmiönä sekä minuutta etenkin varhaisnuorten perspektiivistä. Lisäksi käsittelen idoleita nuorten elämässä nuorten ihailemien idolien, fanitoiminnan ja faniuden vaikutusten näkökulmista.

Saamieni tulosten mukaan fanius vaikuttaa nuorten minuudessa etenkin identiteetin muodostumiseen, minäkäsityksen selkeyteen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi tutkielmassani selvisi, että opettajat voivat ottaa nuorten faniuden huomioon musiikintunneilla soittamalla oppilaiden suosikkikappaleita sekä tukemalla oppilaita löytämään identiteettinsä erilaisten samaistuttavien vaihtoehtojen joukosta. Tutkielman tulosten valossa näyttää siltä, että faniudesta voi olla nuorille haittaa, jos sillä on liian suuri painoarvo heidän elämässään.

Tämä kandidaatin tutkielma antaa hyödyllisen katsauksen faniuden vaikutuksista musiikinopetuksen näkökulmasta. Negatiivisten vaikutusten lisäksi faniudella voi olla myös useita positiivisia vaikutuksia. Nuori voi faniuden avulla esimerkiksi oppia paremmin ymmärtämään sisäisiä tarpeitaan ja toiveitaan. Lisäksi fanius voi motivoida nuorta harrastamaan musiikkia vapaa-ajalla ja olla uusien ihmissuhteiden edesauttaja tai jo olemassa olevien suhteiden yhteinen tekijä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Kukkonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/