University of Oulu

Kasvien mukautuminen ilmaston ja maankäytön muuttuessa : elinympäristöjen rakenteen yhteys ominaisuuksien ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrään eurooppalaisissa kuismapopulaatioissa

Saved in:
Author: Koivusaari, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212053659
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Koivusaari, 2022
Publish Date: 2022-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Mattila, Anniina
Hällfors, Maria
Reviewer: Heino, Jani
Hjort, Jan
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on aiheuttanut merkittäviä muutoksia lajien elinympäristöissä, ja sen vaikutusten ennustetaan voimistuvan tulevaisuudessa entisestään. Useiden lajien selviytyminen ilmaston muuttuessa on riippuvaista niiden kyvystä mukautua adaptiivisen evoluution, fenotyyppisen plastisuuden tai molempien avulla. Jotta voimme arvioida tällaisten lajien tulevaisuutta, meidän täytyy ymmärtää prosesseja, jotka lisäävät tai vähentävät mukautumisen kannalta välttämättömän vaihtelun määrää populaatioiden sisällä. Maankäytön muutoksen vaikutusten, kuten elinympäristöjen rakenteen muuttumisen tiedetään voivan vaikuttaa vaihtelun määrään populaatioiden sisällä. Tämä johtuu siitä, että maankäytön muutoksen vaikutukset johtavat usein populaatioiden koon pienenemiseen, eristyneisyyden lisääntymiseen ja lopulta fenotyyppisen ja sen pohjalla olevan geneettisen vaihtelun määrän vähenemiseen.

Tutkielmassa tarkasteltiin, onko elinympäristöjen rakenteella yhteyttä ominaisuuksien ja niiden lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrään harvinaisemman vuorikuisman (H. montanum) ja yleisemmän mäkikuisman (H. perforatum) eurooppalaisissa populaatioissa. Kasvien ominaisuuksia mitattiin kasvihuonekokeiden avulla, joissa kasvatettiin yhteensä 16 populaatiosta kerättyjä siemeniä neljässä lämpötilakäsittelyssä. Elinympäristöjen rakennetta kuvaavat muuttujat koostettiin sekä paikallis- että maisematason mittakaavoilla Corine Land Cover 2018 -aineistosta. Elinympäristöjen rakenteen yhteyttä populaatioiden sisällä esiintyvän vaihtelun määrään tarkasteltiin lineaaristen univariaattimallien avulla.

Tulokset osoittivat, että elinympäristöjen rakenne voi vaikuttaa ominaisuuksien vaihtelun määrään kuismapopulaatioissa. Tämän lisäksi tulokset antoivat viitteitä yhteydestä elinympäristöjen rakenteen ja ominaisuuksien lämpötilaplastisuuden vaihtelun määrän välillä vuorikuismapopulaatioissa. Elinympäristöjen rakenteen vaikutuksessa havaittu mittakaavariippuvuus viittasi siihen, että kuismapopulaatioissa esiintyvää vaihtelua saattavat määrittää pienemmän mittakaavan prosessit. Elinympäristöjen rakenteen vaikutuksissa lajien välillä havaitut erot viittasivat siihen, että vaikutukset saattavat olla voimakkaampia harvinaisemmille lajeille. Tulokset korostavat maankäytön muutoksen vaikutusten huomioimisen tärkeyttä arvioitaessa lajien tulevaisuutta ilmaston muuttuessa. Tämän lisäksi tulokset painottavat elinympäristöjen rakenteen suunnitteluun liittyviä mahdollisuuksia harvinaisten lajien suojelemisen näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Koivusaari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/