University of Oulu

Lääkeaineiden jäämät vesistöissä

Saved in:
Author: Leskinen, Helmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212063668
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Leskinen, 2022
Publish Date: 2022-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kvist, Laura
Description:

Tiivistelmä

Lääkkeiden käytön lisääntyminen on johtanut uudenlaisen ympäristöongelman esille nousemiseen etenkin vesistöissä, jonne lääkeaineiden jäämiä kulkeutuu muun muassa maatalouden, teollisuuden ja sairaaloiden jätevesien mukana sekä riittämättömän jäteveden puhdistuksen seurauksena. Tutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää mitä lääkeaineyhdisteitä vesistöihin päätyy, mitä haittaa näiden aineiden päätymisestä vesiekosysteemeihin aiheutuu ja minkälaisiin muihin ongelmiin tilanne voi johtaa.

Vesistöjen yleisimpiä lääkeryhmiä ovat tulehduskipulääkkeet, antibiootit, psykoaktiiviset lääkkeet, sydänlääkkeet sekä hormonit. Useiden lääkeaineiden on havaittu bioakkumuloituvan, biotransformoituvan ja rikastuvan ekosysteemeissä, sekä aiheuttavan oksidatiivista stressiä. Lääkeryhmillä on myös löydetty samankaltaisia vaikutuksia eri eliölajeilla tutkittuna, esimerkiksi hormonit ovat häirinneet eri lajeilla lisääntymistä ja hermostoon vaikuttavat psykoaktiiviset lääkkeet liikkumista. Lisäksi muun muassa simpukoilla oksidatiivistä stressiä aiheuttavat antibiootit ovat myös epidemioiden riskitekijä antibioottiresistenssin syntymisen takia vesistöissä, jotka altistuvat antibiooteille toistuvasti.

Haitallisia vaikutuksia ja merkittäviä muutoksia aineenvaihdunnan toimintaan on tutkittu ja löydetty niin vesistöjen selkärankaisissa että selkärangattomissa eliöissä. Suuri osa löydetyistä vaikutuksista on myös tarpeeksi merkittäviä muuttamaan populaatioiden ja ekosysteemien toimintaa, johtamalla mahdollisesti pienempiin populaatiokokoihin käyttäytymis- ja lisääntymismuutoksien seurauksena. Tämä voi puolestaan vaikuttaa ravinteiden saatavuuteen vesiekosysteemien ravintoverkoissa, mikä vaikuttaa myös ihmiseen.

Tutkimusten tulokset osoittavat, että lääkeaineiden jäämien pääsy vesistöihin on suuri riski paitsi näiden ekosysteemien eliöille myös ihmisille. Tästä syystä on tärkeää, että ongelmaan pyritään tulevassa tutkimuksessa kehittämään ratkaisuja mm. lääkejätteen käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sekä jätevedenpuhdistamoiden tekniikan kehittämisen avulla. Osana tätä kehitystä on lääkeaineiden ja niiden metaboliittien käyttäytymisen selvittäminen vesiekosystemeeissä, mikä vaatii lisää tutkimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Helmi Leskinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/