University of Oulu

Opettajakuvan muuttuminen historian saatossa : haastattelututkimus kolmen eri aikakauden oppilaiden näkökulmasta

Saved in:
Author: Pelttari, Nea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 134
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212073671
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pelttari, 2022
Publish Date: 2022-12-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kivelä, Ari
Reviewer: Kontio, Kimmo
Kivelä, Ari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tutkii opettajakuvan muuttumista historian saatossa. Opettajakuvan tarkastelussa korostuvat lähdekirjallisuus ja kymmenen eri-ikäisen haastateltavan haastattelut. Haastatteluissa haastateltavat pääsevät kertomaan kokemuksiaan ja muistojaan, joita heillä on heidän entisistä opettajistaan. Haastateltavat edustavat tutkimuksessa kolmea eri aikakautta: kansakouluaikaa, aikaa, jolloin peruskoulu oli Suomessa vielä uusi, sekä nykyaikaista peruskoulua. Tutkimuskysymykset koskettavat opettajakuvan muuttumista ja opettajiin liitettäviä ominaisuuksia eri aikakausilla sekä mahdollisia yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia opettajakuviin. Yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia opettajakuviin on myös mahdollista tarkastella tutkimusta varten kerättyjen lähteiden kautta. Esimerkkeinä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä opettajakuvaan liittyen ovat muun muassa 1960-luvun kulttuuriradikalismi, uudistusvaatimukset, kansainvälistyminen ja digitalisaation kehitys.

Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana on Martti Kuikan (1993) esittämä näkemys erilaisista opettajuutta koskevista kuvauksista. Tutkimuksessani tarkastelen kyseisten mallien näkymistä toteuttamissani tutkimushaastatteluissa. Tutkielmani runko koostuu eri opettajakuvien esittelystä ja niihin liitettyyn aikakauteen kuuluvista tapahtumista ja muista tekijöistä. Kuvaan suomalaisen koulun ja opettajankoulutuksen kehitystä, kuten sitä, miten opettajien koulutus on siirtynyt kansakouluseminaareista yliopistojen luokanopettajakoulutukseen. Esittelen erilaisia tekijöitä, jotka kulloinkin ovat vaikuttaneet koulunkäyntiin kansa- tai peruskoulussa. Tämän tutkielman toteutustapa lähestyy aihetta oppilasnäkökulmasta, jossa oppilaat pääsevät muistelemaan opettajiaan kysymysten ja tarinankerronnan kautta. Tutkimukseni tutkimuskysymykset lähestyvät opettajakuvaa kysymyksillä, jotka liittyvät esimerkiksi opettajien ominaisuuksiin, luonteenpiirteisiin, kurinpidollisiin menetelmiin, opetus- ja toimintatapoihin, sekä erilaisiin oppilasta kannustaviin toimintatapoihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nea Pelttari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/