University of Oulu

Musiikin harrastamisen ja rumpujen soiton yhteys nuoren sosiaaliseen kehitykseen

Saved in:
Author: Mäkipää, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212093684
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Mäkipää, 2022
Publish Date: 2022-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on yhdistää musiikkiharrastus ja erityisesti rumpujen soiton harrastaminen nuorten sosiaaliseen kehitykseen. Aikaisempaa tutkimusta tästä aiheesta ei löydy, mikä toimi yhtenä syynä tutkimuksen taustalla, henkilökohtaisen mielenkiinnon lisäksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jossa yhdistetään aikaisempaa aineistoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä metodi tarjosi joustavuutta tutkimuksen tekemiselle.

Nuoren kehitykseen kuuluu paljon erilaisia muutoksia omassa kehossa ja sosiaalisissa suhteissa. Nuoren täytyy oppia johtamaan itseään sosiaalisesti ja kehollisesti. Myös itsesäätelyn ja impulssikontrollin oppiminen erilaisin keinoin, kuten harrastuksien avulla, on tärkeää. Nuorten on huomattu käyttävän musiikkia eri muodoissa, kuten tunteiden säätelijänä ja viihdykkeenä. Musiikki itsessään aktivoi ihmisellä laajasti eri aivojen osia, jotka hallitsevat esimerkiksi kognitiivisia, motorisia ja limbisiä alueita. Musiikin on huomattu vaikuttavan myös esimerkiksi tarkkaavaisuuden kautta oppimiseen, autonomiseen hermostoon, immuunijärjestelmään, hormonitoimintaan ja aineenvaihduntaan.

Musiikkiharrastus tuo mukanaan erilaisia taitoja, jotka auttavat nuorta selviämään sosiaalisista tilanteista, kasvattamaan ryhmätyöskentelytaitoja ja vahvistaman sinnikkyyttä sekä kärsivällisyyttä. Musiikkiharrastus voi kehittää niitä taitoja harjoittelun toistojen takia, jotka voivat heijastua muilla alueilla, kuten kouluarvosanoihin. Rumpujen soitto harrastuksena kehittää ihmisen motorisia sekä hienomotorisia taitoja. Rumpuja soittaessa jokainen raaja on aktiivinen ja liikkuu eri tahtiin ylhäältä alas ja oikealta vasemmalle. Soittoasento itsessään vaatii hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa, joiden on huomattu vaikuttavan positiivisesti minäkuvaan. Rumpujen soittoa on verrattu myös urheilusuorituksiin, jonka kautta niiden soittamiseen voidaan mahdollisesti liittää liikunnan hyötyjä. Musiikkiharrastuksessa ja rumpujen soitossa on paljon erilaisia fysiologisia ja psyykkisiä hyötyjä, joita voidaan heijastaa nuorten kehitykseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Mäkipää, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/