University of Oulu

Opettajien käsityksiä alakoulun seksuaalikasvatuksesta ja sen toteuttamisesta

Saved in:
Author: Kanniainen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212093687
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kanniainen, 2022
Publish Date: 2022-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Raatevaara-Cameron, Kristiina
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää alakoulun opettajien käsityksiä seksuaalikasvatuksesta ja sen toteuttamisesta. Näiden käsitysten avulla on mahdollista tuoda esille, miten opettajat määrittelevät ja toteuttavat seksuaalikasvatusta. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoisuutta seksuaalikasvatuksesta ja lapsen seksuaalisen kehityksen tukemisesta. Aiheena seksuaalikasvatus on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä seksuaalisuudesta on tullut entistä julkisempi ja avoimempi aihe. Yhä nuoremmilla lapsilla on mahdollisuus käyttää älylaitteita ja sosiaalista mediaa, jossa materiaalia seksuaalisuudesta ja seksistä on tarjolla enemmän kuin koskaan aiemmin.

Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin, fenomenografisella lähestymistavalla, sillä tarkastelun kohteena on ihmisten käsitykset ja kokemukset tutkittavasta ilmiöstä eli alakoulun seksuaalikasvatuksesta ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksen aineisto koostuu yhdeksän alakoulussa työskentelevän opettajan vastauksista, jotka on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto on analysoitu fenomenografisella analyysimenetelmällä.

Tutkimuksen tulosten mukaan opettajien käsitys seksuaalikasvatuksesta vaihtelee, mutta suurin osa kokee sen olevan kokonaisvaltaista ja seksuaalisuus nähdään merkittävänä osana jokaista ihmistä. Opettajien määrittelemät seksuaalikasvatuksen sisällöt ovat linjassa opetussuunnitelman kanssa, mutta ohjeistukset ovat opettajien käsitysten mukaan melko tulkinnanvaraisia ja ne tarvitsisivat tarkennusta siihen, miten asioita käsitellään ikätasoisesti lasten ja nuorten kanssa. Lähes jokainen opettajista kokee tarvitsevansa lisää tietoa tai taitoa seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen. Tulokset osoittavat, että koulujen toimintakulttuurissa huomioidaan seksuaalikasvatus hyvin vähän ja koulut tarvitsisivat selkeämmän mallin tai ohjeistuksen seksuaalikasvatukselle, mikä tukisi opettajien työtä ja seksuaalikasvatuksen toteuttamista.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää käytännön opetus- ja kasvatustyön kehittämiseen alakoulussa. Tämän tutkimuksen myötä toivon avoimen ja myönteisen ilmapiirin lisääntyvän lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksen ympärillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Kanniainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.