University of Oulu

Teknologiakasvatuksen ja STEAM-toiminnan erot ja yhtäläisyydet

Saved in:
Author: Ikonen, Emmiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212113693
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ikonen, 2022
Publish Date: 2022-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Laru, Jari
Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Teknologia on olennainen osa nyky-yhteiskuntaa ja yhteiskunta kehittyy koko ajan yhä teknologisempaan suuntaan. Teknologian kehityksen takia tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan uusia innovaatioita, jotta voidaan säilyttää kestävä kehitys ja ratkaista kestävyysvaje. Tämän takia tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan enemmän teknologian, tekniikan, matemaattisten sekä luonnontieteellisten alojen osaajia. Teknologiakasvatus ja STEAM-toiminta pyrkivät vastaamaan tulevaisuuden osaajatarpeeseen innostamalla lapsia jo pienestä pitäen teknologian, tekniikan, matematiikan ja luonnontieteiden pariin. Teknologiakasvatuksella ja STEAM-toiminnalla oppilaille pyritään samalla opettamaan tulevaisuuden taitoja, kuten ongelmanratkaisun, luovan- ja kriittisen ajattelun, sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Tutkielman tavoitteena on perehtyä teknologiakasvatukseen sekä STEAM-toimintaan ja tarkastella näiden kahden eroja ja yhtäläisyyksiä niiden määritelmien, tavoitteiden ja opetusmenetelmien kautta.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu teknologiakasvatuksen, STEM:in ja STEAM:in määritelmistä sekä näiden yhtäläisyyksistä ja eroista määritelmien ja tavoitteiden tasolla. Tutkimuksessani pääpaino sijoittuu teknologiakasvatukseen ja STEAM:iin, mutta käsittelen myös STEM:iä sekä sen määritelmää, sillä se on olennainen osa STEAM:ia ja sen kehitystä. Olen toteuttanut tutkimukseni kirjallisuuskatsauksena ja tarkastelen aihettani aikaisempien tutkimusten perusteella.

Teknologiakasvatus ja STEAM ovat ajankohtaisia aiheita, sillä teknologiakasvatus on ollut osa suomalaista perusopetusta jo useamman vuoden ajan, kun taas STEAM on suomalaisessa koulumaailmassa vielä suhteellisen tuore lähestymistapa opetukseen. Koska teknologiakasvatus on kentällä jo tuttu, olisi hyvä tarkastella ja tutkia STEAM:ia tarkemmin, jotta tietoisuutta ja ymmärrystä STEAM:ista saataisiin vietyä myös kentälle.

Tutkimuksessa selviää, että teknologiakasvatuksella ja STEAM-toiminnalla on useita yhtymäkohtia keskenään. Molemmilla on myös yhteyksiä konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja konstruktivistisiin opetusmenetelmiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmiina Ikonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.