University of Oulu

Oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksia lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistoista ja niiden vaikutuksesta omaan opettajuuteen

Saved in:
Author: Hattunen, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212123698
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hattunen, 2022
Publish Date: 2022-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Suvilehto, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille oululaisten esi- ja alkuopettajien kertomuksia lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistoista; mitkä asiat kertomuksista nousevat esille ja miten heidän lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistot ovat vaikuttaneet heidän omaan opettajuuteensa? Tavoitteenani on, että lapsuutensa lastenkirjallisuusmuistojen reflektoinnilla olisi kehittävä vaikutus esi- ja alkuopettajien ammatilliseen kasvuun ja opettajuuteen, mutta myös herättelevä vaikutus opettajia reflektoimaan oman opetustyönsä merkityksellisyyttä. Muistelu vaatii opettajalta syventymistä, sillä kerronnallisessa prosessissa ihminen liikkuu elämässään menneisyyden, nykypäivän ja tulevaisuuden välillä. Pro gradu -tutkielmani on laadullinen, narratiivinen tutkimus, jossa korostuu elämänkerrallinen lähestymistapa. Tällöin kiinnostus koskee ihmisten elämään liittyvien kokemusten jäsentämistä sekä kertomuksia, jotka ovat syntyneet erilaisten merkitysten kautta. Keräämäni aineisto toimii tutkimukseni lähtökohtana, jolloin analyysitapanani on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jonka tarkoituksena on selkeyttää aineisto johtaen se selkeisiin ja perusteltuihin johtopäätöksiin tutkittavasta ilmiöstä. Hyödynsin tutkimuksessa osittain myös toteuttamaani pilottikyselyä, johon vastasi esi- ja alkuopettajia ympäri Suomen.

Esi- ja alkuopetus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämiskohteista yhtenäisemmän kokonaisuuden saavuttamiseksi lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen. Esiopetuksessa toteutunut lasten kielellisten taitojen kehityksen tukeminen muun muassa lastenkirjallisuuden avulla, jatkuu alkuopetuksessa laajaan tekstikäsitykseen perustuvassa opetuksessa. Kansainvälisessä lasten lukutaitotutkimuksessa (PIRLS 2016) korostui perheiden vahva merkitys lapsen lukuharrastuksen syntymisessä ja kehittymisessä, mutta silti kaikissa kodeissa ei lueta ja tällöin opettajien roolia lapsen lukutaidon kehittymisessä ei voida kylliksi korostaa. Koen, että tutkimukseni tuloksilla voidaan korostaa lapsuuden lastenkirjallisuusmuistojen merkitystä osana lapsen lukuharrastuksen syntymistä, perheen ja opettajien merkitystä lasten lukusujuvuuden ja -taidon kehittymisessä, lastenkirjallisuuden valintojen ja sisällön merkitystä osana opetuksen merkityksellisyyttä sekä opettajiksi opiskelevien koulutuksen merkitystä heidän ollessa pian itse osa tämän päivän lasten lapsuuden lastenkirjallisuusmuistoja.

Oulu pre-primary and primary school teachers’ accounts of their childhood memories of children’s literature and their influence on their own teaching

Abstract

The purpose of my study is to bring out the stories of Oulu’s pre-primary and primary teachers about their childhood memories of children’s literature; what issues emerge from the stories and how their childhood memories of children’s literature have influenced their own teaching. My aim is that reflecting on their own childhood children’s literature memories would have a developmental impact on their own professional growth and their own teaching, but also to stimulate teachers to reflect on the meaningfulness of their teaching. My thesis is a qualitative, narrative study, which emphasizes a life narrative approach, where the interest is in the structing of people’s experiences and narratives that are related to their lives and have emerged through different meanings. My analytical approach is data-driven content analysis, which aims to clarify the data, leading to clear and justified conclusions about the phenomenon under study. I also used a pilot survey, which I conducted, and which was answered by pre-primary and primary school teachers (from 1st and 2nd grades) from all over Finland.

Pre-primary and early primary education are one of the Ministry of Education and Culture’s development priorities for a more integrated approach to the transition from pre-primary to primary education. The support for the development of children’s linguistic skills, including through children’s literature, which has been provided in pre-primary education, will be continued in primary education through teaching based on a broad understanding of texts. An international study of children’s literacy (PIRLS 2016) highlighted the strong role of families in the emergence and development of children’s reading habits, but still not all homes are literate and the role of teachers in the development of children’s literacy skills cannot be overemphasized. I feel that the result of my research can highlight the importance of childhood children’s literature memories as part of the emergence of a child’s love of reading, the role of the family and teachers in the development of children’s reading habits and skills, the importance of children’s literacy choices and content as part of the relevance of teaching, and the importance of the training student teachers, who will soon be part of today’s children’s childhood memories of children’s literature.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Hattunen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.